اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله نباید در مجلات داخل کشور به چاپ رسیده و
یا همزمان برای چاپ در نشــریه داخلی دیگری ارسال شده
باشد.