فرایند پذیرش مقالات

دریافت مقاله از طریق سامانه یکپارچه نشریات ناجا، داوری و ارسال مجدد به نویسنده در صورت نیاز به اصلاح و ویرایش و در نهایت پذیرش مقاله و چاپ در فصلنامه پس از ویرایش و بازخوانی نهایی توسط مدیر اجرایی فصلنامه.