تماس با ما

پیغام شما برای مدیریت نشریه ارسال شد و مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
CAPTCHA Image

تهران، میدان سپاه، خیابان سپاه، پلاک 130
پلیس مبارزه با مواد مخدر، مرکز تحقیقات کاربردی
Antinarcotics.journal@police.ir:پست الکترونیکی
73046556 :تلفن
73046546 :نمابر