راهنمای نویسندگان

اصول کلی:

1- این نشریه به صورت فصلنامه منتشر می شود.

2- مقاله نباید در مجلات داخل کشور به چاپ رسیده ویا همزمان برای چاپ در نشریه داخلی دیگری ارسال شده باشد .

3-مقاله صرفاً جنبه تحقیقاتی و علمی داشته و مسئولیت صحت مطالب مندرج در مقاله به عهده نویسنده یا نویسندگان است .

4- مقاله ارسال شده توسط هیأت تحریریه مورد بررسی قرارخواهد گرفت و فصلنامه در اصلاح دستوری و ویرایشی مختار است.

نحوه تدوین مقاله:

مقاله باید به زبان فارسی روان نگارش شود و فاقد هرگونه اشکالات املائی یا نگارشی باشد.مقالات بایستی بر روی کاغذ A4 بصورت یک رو،با استفاده از نرم افزار Word2007 ،فونت B lotus با اندازه 14 و با فاصله سطر 1/5 سانتیمتر تایپ شوند.

قالب مقاله:

در صفحه اول باید عنوان مقاله، نام و نا م خانوادگی نویسنده/ نویسندگان با رعایت الویت، درجه علمی، آدرس دقیق نویسندگان، سمت و مرتبه علمی، نشانی، شماره تلفن،آدرس و پست الکترونیکی، دورنگار، کدپستی، تلفن همراه مؤلف اصلی(فردی که برای مکاتبات اصلی مسئولیت دارد) و تاریخ ارسال مقاله درج گردد.

چکیده مقاله:

چکیده فارسی و انگلیسی باید خلاصه ای از مقاله باشد و پس از مقدمه کوتاه هدف از تحقیق، روش تحقیق، یافته ها ونتیجه گیر یها را به طور اختصار بیان نماید(حداقل100 کلمه و حداکثر 250 کلمه)

این نکته برای چکیده انگلیسی نیز صادق است. در پایان چکیده باید حداقل 3 الی 5 واژه کلیدی که در مقاله به کار رفته بعنوان کلید واژه ارائه گردد(چکیده و کلید واژه های انگلیسی باید ترجمه بخش فارسی باشد).

مقدمه:

مقاله باید ضمن بیان هدف و مسئله مورد تحقیق، حاوی خلاصه ای از مطالعات و مشاهدات مرتبط با تحقیق مورد نظر در چند سال اخیر همراه منابع و مأخذ آنها و ذکر فرضیه های تحقیق باشد، لازم به یادآوری است که نباید در مقدمه داده ها و یا نتیج هگیری گزارش شود.

روش شناسی تحقیق:

روش تحقیق باید شامل شرح دقیق طرح پژوهش، جامعه نمونه آماری، انداز هگیری و روش شناس و روش اندازه گیری به نحوی که قابل تحلیل و تکرار باشد.

یافته های تحقیق:

در این بخش که شامل یافته های کامل پژوهش که به صورت جدول و نمودار و توضیح پیرامون مهم ترین بخش های یافته ها است ارائه می شود.

بحث و نتیجه گیری:

بحث و نتیج هگیری شامل شرح نکات مهم یافته ها، مقایسه آن با یافته های دیگر و توجیه و تفسیر موارد مشترک و مواد اختاف و بیان کاربردهای احتمالی یافته ها و نتیجه گیری می باشد.

منابع:

منابع متن باید داخل کروشه و با شماره های ترکیبی ارائه شوند .

الف) منابع فارسی

کتاب: نام و نا مخانوادگی، نام نویسنده/ سال انتشار/عنوان کتاب/ نام مترجمین/ نام ناشر/ محل انتشار.

مقاله: نام نا مخانودگی، نام نویسنده/ سال انتشار/ عنوانکامل مجله/ دوره/ شماره/ جلد/ شماره صفحات.

ب)منابع انگلیسی

کتاب: نام و نا مخانوادگی، نام نویسنده/ سال انتشار /عنوان کتاب/نام و نام خانوادگی مترجم/ مترجمان/ شمارهچاپ/ شهر محل چاپ/ ناشر/ شماره صفحه

مقاله: نام نام خانوادگی و نام نویسنده/ نویسندگان/ سالانتشار/ نام کوتاه شده مجله / شماره مجله/ شماره صفحه.