اهداف و چشم انداز

اهداف:

1- مدیریت دانش
2-ارتقاء دانش تخصصی مرتبط با ماموریت های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا و اطلاع رسانی درخصوص
مباحث مربوطه به عنوان هدف اساسی این فصلنامه میباشد.
3-ارائه آخرین دستاوردهای علمی، پژوهشی در زمینه مقابله با مواد مخدر ، پیشگیری و کاهش تقاضا و...
4-معرفی همایشها، نشســتها و اجلاسهای داخلــی و خارجی در حوزه مأموریت پلیس مبارزه با مواد
مخدر ناجا.
5-معرفی سایتها، کتابها، پژوهشها و برترینهای علمی در حوزه مأموریت پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا.
6-ارائه مقالات و خلاصه پژوهشهای مرتبط شامل:
7- تحقیقات صنعتی
8- حوزه ورود و ترانزیت
9- حوزه سگهای موادیاب
10- حوزه بینالملل
11- آینده پژوهی در مبارزه با مواد مخدر
12- حوزه پیشگیری
13- مدیریت دانش در مبارزه با مواد مخدر
14- اشراف اطلاعاتی

چشم انداز:

مبارزه فراگیر با پدیده شوم اعتیاد و قاچاق مواد مخدر بر اساس اصول علمی و همچنین ارتقاء دانش تخصصی مرتبط با ماموریت های پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا