دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، پاییز 1398، صفحه 1-150