دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، تابستان 1398، صفحه 1-152