1. مروری برمطالعات انجام شده در خصوص اثرات بالینی مواد روانگردان جدید و مکانیسم اثر آنها (کاتینون‌های سنتزی، کانابینوئیدهای سنتزی و فن اتیل آمین ها)

صفحه 37-56

اکرم عاملی


2. ایرادهای قانون مبارزه با موادمخدر و تاثیر سوء آن در پیشگیری انتظامی از جرائم موادمخدر

صفحه 105-132

کمال نوجوان


3. ارزیابی بررسی شاخص های بهداشت روانی و کارکردهای شناختی در مربیان سگ های موادیاب

صفحه 11-36

سیدعلی هاشمی


4. بررسی علل اجتماعی مرتبط با اعتیاد به مواد مخدر: مورد مطالعه جوانان شهر کرمانشاه

صفحه 28-57

علی مرادی؛ محسن صفاریان


5. بررسی فقهی دخانیات باتکیه برقاعده لاضررباارائه راهکارهای پیشگیرانه

صفحه 83-104

محمد قدرتی؛ سید محمد مهدی صابر


6. بررسی مجازات اعدام قاچاقچیان مواد مخدر در ایران

صفحه 133-144

مراد زاهدی راد