1. پردازش و طبقه بندی نمونه های شیشه آنالیز شده توسط روش‌های کروماتوگرافی گازی- طیف سنجی جرمی به کمک تکنیک های کمومتریکس

صفحه 11-29

حسین رباط جزی، مرتضی بهرام، تهمینه باهری


2. بررسی پیامدهای اعتیاد زنان (مطالعه موردی زنان خود معرف شهر کرمان)

صفحه 31-42

کامبیز اسماعیلی، زهرا عبدالعلی پور، علیرضا خلیفه


3. بررسی شیوه های پیشگیری از اعتیاد کودکان والد معتاد شهر تهران

صفحه 43-53

علیرضا قرنفلی


4. ایسلند چطور جوانانش را از الکل و مواد مخدر نجات داد؟

صفحه 55-65

کامل اخلاصی کزج


5. استخراج الکتروغشایی بر روی تراشه تلفیق شده با روش RGB با استفاده از گوشی تلفن همراه برای شناسایی و تعیین سریع و ارزان مواد مخدر خانواده متامفتامین در محل کشف

صفحه 67-91

یوسف عبدالسلامی، یداله یمینی، تهمینه باهری


6. شناسایی مزارع غیرقانونی خشخاش با استفاده از تصاویر ماهواره ای

صفحه 93-107

رضا نوروزی، صفا خزایی