دوره و شماره: دوره 9، شماره 35، زمستان 1396 
2. بررسی پیامدهای اعتیاد زنان (مطالعه موردی زنان خود معرف شهر کرمان)

صفحه 31-42

کامبیز اسماعیلی، زهرا عبدالعلی پور، علیرضا خلیفه