1. تعیین پروفایل ناخالصی نمونه‌های شیشه (متامفتامین) توسط تکنیک‌های کروماتوگرافی(GC-MS)، استخراج مایع- مایع (LLE) و میکرو استخراج فاز جامد از فضای فوقانی (HS-SPME)

صفحه 11-21

نفیسه شکاری، دکتر مریم وثوق، زهرا منجزی، دکتر تهمینه باهری، دکتر کوروش تبار حیدی


2. نقش عوامل ارتباطی - اجتماعی در پیشگیری از خرده فروشی مواد مخدر و روانگردان ها در شهر تهران در بازه زمانی 1393و1394

صفحه 23-34

احمد کاظمی


3. روش‌های نوین کشف و آنالیز قانونی مواد مخدر و روانگردان

صفحه 35-45

ابراهیم قربانی


4. ((بررسی راهکارها برای حمایت از شهود در پرونده های کیفری مربوط به جرایم سازمان یافته))

صفحه 47-51

روح اله فیض بخش


5. تریاک، استحصال و استعمال

صفحه 53-65

رضا نوروزی


6. تهیه محتوای آموزشی در پیشگیری از اعتیاد برای گروههای سنی مختلف

صفحه 81-88

مجید عباسپور


7. مواد روان‌گردان جدید

صفحه 89-94

محمد اسدی