1. استفاده از روش های آنالیز فاکتور جهت شناسایی و اندازه گیری متامفتامین و سودوافدرین در نمونه های آب زیرزمینی و رودخانه ها با استفاده از تکنیک کروماتوگرافی مایع سریع

صفحه 8-17

دکتر مریم وثوق ، هادی محامدیان، دکتر تهمینه باهری ، دکتر امیر سالمی


2. 25امکان‌سنجی و طراحی مفهومی نانوحسگر مواد مخدر بر پایه مرفین

صفحه 18-23

شرکت همگرا


3. مدیریت ریسک در پلیس

صفحه 24-31

روح اله فیض بخش


4. جغرافیای مرزی مبادی ورود کالای قاچاق (پیش‌سازهای مواد مخدر صنعتی) در استان‌های کردستان، کرمانشاه، و ایلام

صفحه 32-43

خیام عزیزی مهر


5. آینده پژوهی مواد مخدر در ایران

صفحه 44-49

مهدی بشارت نیا


6. روش آنالیز فاکتوری کاهش مرتبه برای اندازه گیری سینتیکی-اسپکتروفتومتری مورفین در نمونه های نامعلوم مواد مخدر

صفحه 50-57

مرتضی بهرام، سمیه خضری ، تهمینه باهری


7. نقش ویژگی های رفتاری و اعتقادات دینی در تمایل به اعتیاد

صفحه 58-61

علیرضا همایونی , مهرزاد زمانی