1. تاثیر برخورد با خرده فروشان مواد مخدر بر پیشگیری از جرایم مرتبط (مورد مطالعه شهرستان بجنورد 1395)

صفحه 11-18

مهدی خرمی


2. شبکه‌های اجتماعی و بازارهای مواد مخدر

صفحه 19-36

محمد بخشنده؛ فرشید افشار


3. ایمنی در آزمایشگاه‌های مواد مخدر

صفحه 53-66

ناصر عبداله پور


4. پیش بینی گرایش به اعتیاد دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوم شهر تهران براساس شفقت به خود، سرسختی روان شناختی و هوش معنوی

صفحه 67-78

آزاده رضایتی زاده؛ فریبرز باقری


5. رصد مواد روانگردان جدید (NPS) در سیستم های ملی، منطقه‌ای و بین المللی

صفحه 79-94

اکرم عاملی


6. میزان تأثیر قاچاق مواد مخدر بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی:شرستان سراوان)

صفحه 37-51

امین ربانی اصل


7. پیش بینی اعتیاد پذیری بر اساس کارکرد خانواده و انسجام و آشفتگی هویت در نوجوانان.

صفحه 95-106

مریم درخشانی