1. بررسی ساختار ژن BDNF در سگهای مالینویز مرکز سپکا

صفحه 11-16

علی اکبر مسعودی، محمد فلاحی شاه آبادی، رسول واعظی ترشیزی


2. بررسی عوامل گرایش به قاچاق و مصرف گیاه مخدر گل در استان همدان در سال1396-1395

صفحه 17-30

هادی قزوینه، علی دلاوری


3. مطالعه‌ی نظری بر توانایی β ، α و γ سیکلودکسترین ها به عنوان نانوسنسور برای شناسایی کاتینون

صفحه 31-48

محمد خوانی، رضا کلانتری نژاد، محمد ایزدیار


4. بررسی و رتبه‌بندی ابعاد و شاخص‌های تاثیرگذارِ فضای سایبری در گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه‌های تهران بزرگ با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل سلسله مراتبی

صفحه 49-70

محمد رضا نصیری


5. بررسی نقش عوامل خانوادگی در اعتیاد جوانان (مطالعه موردی شهرستان گرگان سال 1396)

صفحه 71-84

محمد رضا نعیمی، علی بهرامی، ابوتراب یاری مقدم


6. جداسازی باکتری تجزیه کننده ترکیب مخدر کوکائین با هدف طراحی حسگر باکتریایی نشانگر این ترکیب

صفحه 99-116

هادی شیرزاد، دکتر صادقی زاده