دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، تابستان 1397، صفحه 1-126 
1. بررسی ساختار ژن BDNF در سگهای مالینویز مرکز سپکا

صفحه 11-16

علی اکبر مسعودی، محمد فلاحی شاه آبادی، رسول واعظی ترشیزی