دوره و شماره: دوره 10، شماره 36، بهار 1397 
4. تبیین ویژ گی های فردی و سازمانی مامورین کشف جرم مواد مخدر

صفحه 71-85

سید امیرحسین موسوی، غلامحسین بیابانی، عبداله هندیانی