1. بررسی تأثیر بوهای انحرافی بر عملکرد سگ های مواد یاب پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

صفحه 13-24

غلامعلی قدیمی مقدم، عیسی کاکویی دینکی، نادر آزادی


2. ردگیری پیش سازهای مواد مخدر نشاندار شده با نقاط کوانتومی(Quantum Dots)

صفحه 24-45

علیرضا آبی


3. نقش عوامل قضایی در مقابله با توزیع خیابانی مواد مخدر و روانگردان ها در شهر تهران

صفحه 47-69

احمد کاظمی


4. تبیین ویژ گی های فردی و سازمانی مامورین کشف جرم مواد مخدر

صفحه 71-85

سید امیرحسین موسوی، غلامحسین بیابانی، عبداله هندیانی


5. بررسی سونوگرافی بافت روده در نژاد بلژین شپرد و تاثییرات اسهال برگشت پذیر بر روی آن

صفحه 87-94

محمد صادق عسگری نژاد، نادر آزادی، علی فریدون پور


6. اولویت‌بندی موثرترین روش‌های پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر در سازمان‌های دولتی شهرستان ارومیه

صفحه 95-120

ابراهیم قربانی