دوره و شماره: دوره 8، شماره 2829، بهار 1395 
5. پولشویی و ارتباط آن با جرایم سازمان یافته (قاچاق مواد مخدر)

صفحه 65-84

روح اله فیض بخش؛ سید حسین قربانزاده؛ محمد اکبر شاهی