دوره و شماره: دوره 7، شماره 2627، پاییز 1394 
5. پیشگیری از اعتیاد با تاکید بر نقش رسانه

صفحه 55-60

سیده مریم موسوی؛ یعقوب قره گوزلو