1. اقدامات انتظامی در پیشگیری از حمل مواد مخدر به خارج از کشور(مبادی هوایی 1390-1392)

صفحه 11-15

سید احد مویدی


2. تاثیر فعالیت بدنی بر فرسودگی شغلی و میزان آسیب های ناشی از کار در ماموران مبارزه با مواد مخدر

صفحه 17-23

امید جلالی


3. تاثیر مواد مخدر و عوامل جمعیتی برسرقت با استفاده از مدل رگرسیون جمعی ساختاری مطالعه موردی: مناطق 22 تهران بزرگ

صفحه 25-35

حمیدرضا کرمی؛ مجید امینی فر


4. اجرای الگوی انتظامی مقابله با فروش مواد مخدر

صفحه 37-45

علی مویدی


5. بررسی ماهیت مجازات اعدام در جرائم قاچاق مواد مخدر

صفحه 47-60

باقر حسین آبادی


6. مروری بر وضعیت ورود و سوء مصرف مواد مخدر در زندان و ارائه راهکارهای موثر مقابله ای

صفحه 61-75

ابراهیم قربانی؛ کریم اکبری


7. روند آنالیز نمونه های نوظهور- از نمونه های ضبط شده تا نمونه های زیستی

صفحه 77-81

اکرم عاملی