1. طبقه بندی منطقه ای متامفتامین با استفاده از کروماتوگرافی گازی-اسپکتروسکوپی جرمی و کمومتریکس

صفحه 1-19

سعید یوسفی نژاد؛ مرتضی بهرام


2. تاثیر شناسایی کانو نهای جرم در پیشگیری از جرایم مواد مخدر در شهر بیرجند در سال 1392

صفحه 21-31

حسین تقی زاده


3. بررسی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از خانه فرزندان(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)

صفحه 33-48

ابراهیم قربانی؛ کریم اکبری؛ رحیم آقازاده


4. تهدیدهای قاچاق مواد مخدر علیه امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

صفحه 49-63

زین العابدین حسن بگلو؛ غلامرضا حسن بگلو


5. قاچاق مواد مخدر در فضای سایبری

صفحه 65-74

محمد کمانگر؛ احمد کاظمی


6. مواد روانگردان جدید(قسمت دوم)

صفحه 75-81

اصغر حبیب زاده؛ محمد محمدصالحی


7. راهبردها و چالش های جامعه بین الملل در کنترل پیش سازها

صفحه 83-91

زهرا حیدری