دوره و شماره: دوره 6، شماره 2223، پاییز 1393 
6. مواد روانگردان جدید(قسمت دوم)

صفحه 75-81

اصغر حبیب زاده؛ محمد محمدصالحی