1. بررسی عوامل موثر بر کارایی سگ های موادیاب در کشفیات مواد مخدر سال91

صفحه 11-23

سید هاشم حسینی خواه؛ تهمینه باهری


2. ارزیابی مدیریت پشتیبانی عملیات در کشفیات مواد مخدرپلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا (عملیات ویژه ناجا و فاتب)

صفحه 25-33

هوشنگ حاتمی مزید؛ تهمینه باهری


3. نقش درآمدهای ناشی از قاچاق موادّ مخدر در افزایش پولشوئی و سیاستهای تقنینی مقابله با آن

صفحه 35-47

احمد اصلانی


4. تبیین رابطه بین میزان تغییرات اجتماعی- فرهنگی و میزان تغییرات جرایم مواد مخدر

صفحه 49-61

اسماعیل حسنوند


5. بررسی عوامل موثر در گرایش دانش آموزان دوره متوسطه به سوء مصرف مواد مخدر و راه های پیشگیری از آن

صفحه 63-78

مجتبی محمدی جلالی فراهانی؛ حمیدرضا کرمی؛ ندا رسولی؛ مجید رسولی؛ مهدی فضلی


6. آنالیزمواد مخدر با استفاده از FTIR

صفحه 79-84

حمید دژاکام


7. مواد روانگردان جدید(قسمت اول)

صفحه 85-92

اصغر حبیب زاده؛ محمد محمدصالحی