1. ارائه تکنیک نوین بر پایه طیف سنجی و تکنیکهایکمومتریک برای انداز ه گیری سریع، ارزان و همزمان مواد مخدر صنعتی متامفتامین(شیشه) و 3،4-متیلن دی اکسی متامفتامین(اکستازی) در مخلوط نمونه ها بدون نیاز به جداسازی

صفحه 11-24

مهدی رحمانی


2. شناسایی ژنهای کنترل کننده یادگیری و حافظه در سگ سانان

صفحه 25-29

علی اکبر مسعودی


3. مدیریت کیفیت در پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب(شعب مبارزه با مواد مخدر کلانتر یها و پایگاه های تابعه پلیس باتأکید بر فرآیند بهبود مستمر)

صفحه 31-43

زهرا صفوی


4. نقش آموز شهای تخصصی در افزایش میزان کشف مواد مخدر سراسر کشور در سا لهای90-91

صفحه 45-52

امید جلالی؛ اصغر شفیعی


5. کاربرد طیف بینی رامان در شناسایی مواد مخدر

صفحه 53-59

اکرم عاملی


6. متادون

صفحه 61-68

حمید دژاکام؛ اصغر حبیب زاده


7. کاربرد اطلاعات پرونده های جنایی در پلیس اطلاعات محور: مثالی از پروفایل مواد مخدر

صفحه 69-84

اصغر حبیب زاده