دوره و شماره: دوره 5، شماره 1819، پاییز 1392 
6. متادون

صفحه 61-68

حمید دژاکام؛ اصغر حبیب زاده