دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، تابستان 1399، صفحه 1-120