1. جهانی در حال گسترش از مواد روان گردان جدید – بنزودیازپین های طراحی شده (DBZD)

صفحه 11-38

اکبر شاهسون؛ جواد کشاورز


2. اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری بر سلامت عمومی زنان وابسته به مواد افیونی

صفحه 39-49

آزاده چوبفروش زاده؛ وحید محمودی میمند؛ نسرین فاطمی؛ محمدباقر کجباف


3. اثربخشی آموزش مهارت بین فردی در کاهش هیجان خواهی مراجعین به مرکز مشاوره پلیس مبارزه با مواد مخدر شهر بوشهر

صفحه 50-67

حمید عبدعلی


4. سیاست جنایی پیشگیرانه دولت ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان

صفحه 68-87

علی دستور؛ سیدمهدی احمدی بالادهی


5. رابطه عزت‌نفس، عاطفه مثبت و منفی با سلامت عمومی معتادان تحت درمان مراکز اقامتی میان ‌مدت شهر تبریز

صفحه 88-103

مریم پایانی؛ الناز موسی نژاد جدی


6. مروری بر ماده روانگردان متامفتامین

صفحه 104-121

ابراهیم قربانی