دوره و شماره: دوره 12، شماره 44، بهار 1399، صفحه 1-101 
2. اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری بر سلامت عمومی زنان وابسته به مواد افیونی

صفحه 39-49

آزاده چوبفروش زاده؛ وحید محمودی میمند؛ نسرین فاطمی؛ محمدباقر کجباف