ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر بین شهروندان محله کم برخوردار در شهرستان خمینی شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه علوم اجتماعی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف ارزیابی رابطه بین سرمایه اجتماعی و اعتیاد به مواد مخدر در محله جوی آباد شهرستان خمینی شهر اصفهان صورت پذیرفته است.
روش: جامعه آماری 14182 نفر از شهروندان محله جوی آباد و حجم نمونه در این پژوهش با استفاده از نرم‌افزار نمونه‌گیری SPSS Sample Power صورت گرفته و 413 نفر می‌باشد. شیوه نمونه‌گیری در این پژوهش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای است و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه با سوالات بسته می‌باشد که روایی آن از نوع روایی سازه است همچنین پایایی سوالات سرمایه اجتماعی 0.7 و سوالات سنجش نگرش به اعتیاد در محله 0.72 بدست آمده است.
یافته‌ها: با توجه به یافته‌های این پژوهش، بین سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن با اعتیاد به مواد مخدر رابطه منفی اما معناداری وجود داشته، بدین صورت که هرچه میزان سرمایه اجتماعی و مؤلفه‌های آن افزایش یابد میزان اعتیاد به مواد مخدر کاهش خواهد یافت و بالعکس.
نتیجه گیری: بر اساس یافته‌های بدست آمده، تمرکز بر سرمایه اجتماعی در یک محله کم برخوردار در آسیب اعتیاد اثرات قابل توجهی دارد که با آموزش و ارائه طرح‌های اجتماع محور می-توان مشارکت اجتماعی و انسجام اجتماعی را در محله افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

-      باقری یزدی، سید عباس؛ شریعتی، لیلا و اکبرزاده، مریم (1388). مطالعه توصیفی فعالیت‌های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در زمینه پیشگیری و درمان سوء مصرف مواد و اعتیاد طی سالهای 1386 - 1376. انتشارات قاف مسجد الرضا(ع)، چاپ اول، صص1-240.
-      بیات، بهرام و شرافتی پور، جعفر (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد جامعه محور. تهران: معاونت اجتماعی نیروی انتظامی.
-      تقی لو، فرامرز (1385). بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با امنیت اجتماعی. فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره 2،صص 239-258.
-      جورابلو، مسعود (1384). مقدمه­ای بر نسبت جوانان و امنیت. تهران: سپاس.
-      چلبی، مسعود و مبارکی، محمد(1384).تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و جرم در سطوح خرد و کلان. جامعه شناسی ایران، دوره6، شماره 2:صص 3-44.
-      حیدر نژاد، علی رضا؛ باقری بنجار، عبدالرضا و اصانلو، علی (1393). مقایسه میزان سرمایه اجتماعی در جوانان معتاد و غیر معتاد. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیاد پژوهی، شماره 24،صص 85-94.
-      خادمیان، طلیعه و قناعتیان، زهرا (1387). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر اعتیاد زنان معتاد به مواد مخدر مراکز بازپروری و کاهش آسیب زنان شهر تهران(مراکز تولد دوباره، خانه خورشید). پژوهش نامه علوم اجتماعی، دوره 2، شماره4،صص 85-59.
-      رازقی، نادر؛ رضوانی، مهدیه (1392). تبیین جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی بر جرم. پژوهش­های اطلاعاتی و جنایی، شماره31،صص 36-9.
-      سلیمی، هادی؛ مهر علی تبار، علی اصغر؛ محمدی، شهریار (1395). پیشبینی روی آوری به اعتیاد بر اساس انسجام خانواده، متزلت اجتماعی خانواده و منابع مالی خانواده در نوجوانان. اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی،صص 9-1.
-      شایگان، فریبا و اصغرزاده، سمیه(1394). جایگاه مشارکت مردم در پیشگیری اجتماعی از جرایم مواد مخدر. فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره2،صص 69-86.
-      صالحی، ایرج.(1378). اعتیاد. تهران: نشر آوای نور.
-      صدیق سروستانی، رحمت الله (1390). آسیب شناسی اجتماعی. چاپ هفتم، تهران: انتشارات اوقاف.
-      عیدی، مجید؛ نامداری، مهرداد؛ دهقانی زاد، زهرا و صیادی، صوفیا (1396). بررسی عوامل اجتماعی موثر بر ماندگاری و درمان اعتیاد. دوفصلنامه مشارکت و توسعه اجتماعی، دوره2،صص 139-154.
-      غلامی کوتنایی، شهرودی، کوروش و قربان نژاد، یدالله (1393). بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر اعتیاد جوانان(شهر قائم شهر). پژوهش های جامعه شناسی معاصر، شماره4،صص 115-139.
-      محسنی تبریزی، علیرضا (1383). وندالیسم. تهران: انتشارات آن.
-      معیدفر، سعید و زمانی سبزی، شهرام (1393). عوامل اجتماعی موثر بر تداوم عدم سوء مصرف مواد مخدر در بین جوانان معتاد به مواد مخدر صنعتی و سنتی. بررسی مسائل اجتماعی ایران، دوره5،صص 167-190.
-      نوابخش، مهرداد (1386). مبانی نظریه در جامعه شناسی، تهران: انتشارات پردیس دانش.
 
-       Arghabaei M, et al.(2018). Family Emotional Atmosphere, Sense of Coherence, and Affects in the Prediction of Tendency Toward Substance Use. IJPCP; 24(3),310-323.
-       Butler R, Bauld L.)2005). The parets experience: coping with drug use in the family drugs: education prevention and policy. Quality of life research. ; 12(1), 121-135.
-        Cotrona CE.(2007). Objective determinants of perceived social support. Journal of personality and social psychology ,21(2), 349-355.
-        Davis M. I, Jason L. A.(2005). Sex differences insocial support and self-efficacy within a recovery community. American Journal of Community Psychology; 36(4), 74-259.
-       -Graham, D. (2008). Psychopathology: research assessment and treatment in clinical psychology. Published by the British psychological society and Blackwell publishing.
-       Graycar, A. (1999). Crime and Social Capital, Melbourne, Australian Institute of Criminology.
-        Janowski K.(2012). Men and women with psoriasis. Journal of Healthy Psychological, 15(2), 1-12.
-       Putnam Robert D., Robert Leonardi, and Raffaella Y. Nanetti. (1993). Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy. Princeton, Princeton University Press.