تحلیل محتوای تیزرها و زیرنویس‌های تلویزیونی در ده سال گذشته در پیشگیری از اعتیاد

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس

چکیده

هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای تیزرها و زیرنویس های شبکه استانی خراسان رضوی در ده سال اخیر در پیشگیری از اعتیاد بود. از آنجا که این تحقیق، به دنبال تحلیل و بررسی مضامین ترانه های پرمخاطب ایرانی می باشد، لذا محقق، بر آن شد تا در این تحقیق از روش تحلیل محتوا استفاده کند. جامعه آماری این تحقیق عبارتست از تیزرهای تلوزیونی شبکه خراسان رضوی است. در این پژوهش تیزرهای تبلیغاتی تلوزیونی شبکه استانی خراسان رضوی طی ده سال اخیر از روش تحلیل محتوای مقوله ایی با استفاده از چک لیست تحلیل شد. چون تحلیل محتوا اساسا یک روش مبتنی بر سرشماری می باشد و همانند آمار استنباطی هدف محقق تعمیم نتایج از نمونه به جامعه نیست. به همین خاطر به جای استفاده از روش های آمار استنباطی و آزمون های فرضیه محقق از شاخصه های ساده آمار توصیفی نظیر فراوانی، درصد و نمودار های میله‌ای برای استنباط در مورد تحلیل محتوای تیزرهای تبلیغاتی استفاده کرد. نتایج تحلیل محتوای تیزرها و زیرنویس‌های شبکه استانی خراسان رضوی در ده سال اخیر در پیشگیری از اعتیاد نشان داد که تیزرهای شبکه استانی به میزان مطلوبی، پیشگیری از اعتیاد را در اولویت خود قرار داده است

کلیدواژه‌ها

دوره 12، شماره 46
پاییز 1399
صفحه 91-110