تعیین ماهیت قارچ روانگردان(گونه سایلوسیب) در یک پرونده قاچاق مواد مخدر: آنالیز اسپورولوژیک ، مولکولی و شناسایی ماده روانگردان

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسندگان

1 مسئول آزمایشگاه تشخیص و آنالیز مواد مخدر/پلیس مبارزه با مواد مخدر فا. ا. خراسان شمالی

2 مسئول اداری و پشتیبانی پلیس مبارزه با مواد مخدر فا.خراسان شمالی/کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی/دانشگاه آزاد واحد زاهدان

3 رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فا.خراسان شمالی/کارشناسی حقوق / دانشکاه علمی کاربردی انصارالمهدی(عج) واحد بجنورد

چکیده

درطبیعت بیش از200گونه قارچ باویژگی‌های توهم زایی وجوددارد.این قارچ هابه عنوان مثال درسرده های سایلوسیب،ژیمناپیلوس وپانئولوس دسته بندی می شوندکه حاوی ماده موثره باویژگی توهم زامانندایبوتنیک اسید،سایلوسیبین،سایلوسین یابایوسیستین هستند.درشیلی,قارچ های کشف شده عمدتا ً شامل نمونه‌های بالغ یاهاگ می‌باشند.بااین حال،آزمایشگاه های مخفی ای کشف شده است که نمونه های قارچ رادرمرحله میسلیوم فرآوری می کنند.تطبیق آرایه شناسی کلاسیک دراین مرحله گذرای رشد(میسلیوم) امکان پذیر نیست،بنابراین ایجادیک روش جدیدمطالعه ضروری است.
درحال حاضر،به دلیل تنوع زیاد DNA بین گونه ها،آنالیز DNA تنهاروش قابل اطمینان است که می تواندبه منظورپشتیبانی ازمدارک جرم به عنوان یک ابزارشناسایی استفاده شود.یک راه برای شناسایی گونه های یک قطعه مشخص DNA،بررسی فرآورده های آنالیزشده باواکنش زنجیره ای پلیمرازوتعیین توالی آن هااست.یکی ازمحبوب ترین روشهای تعیین توالی موردتوجه پزشکی قانونی درسطح ژنریک ودرون ژنریک درگیاهان، فاصله اندازرونویسی شونده داخلی است.با، PCR درزمان واقعی،متمایزنمودن فرآورده های PCR،باآنالیزافتراقی منحنی های دمای ذوب آنهاامکان پذیراست.
این مقاله آنالیزریخت شناسی، شیمیایی وژنتیکی میسلیای قارچ روانگردان راکه ازیک آزمایشگاه مخفی جمع آوری شده توصیف می کند.گونه های قارچ بااستفاده ازمیکروسکوپ الکترونی روبشی،طیف سنجی جرمی ،آنالیز HRM وتعیین توالیITS شناسایی شد.مطالعات اسپورولوژیک به طورکلی سطح صاف وبیضی شکلی ازهاگ را، با حداکثر طول µm1/10 وعرض µm4/6 نشان می دهد.آلکالوئیدسایلوسین باطیف سنجی جرمی شناسایی شد،در حالی که آنالیز HRM وتعیین توالی ITS،گونه رابه عنوان سایلوسیب کوبنسیس شناسایی کردند.مطابقت ژنتیکی بین منحنی های HRM به دست آمده ازمیسلیا(مدارک جرم)وبافت بیولوژیکی استخراج شده ازهاگدان تأییدشد.میسلیابازیابی شده ازمدارک وهاگدان ها(شاهد)ازنظرژنتیکی غیرقابل تشخیص بودند.

کلیدواژه‌ها

دوره 12، شماره 46
پاییز 1399
صفحه 74-90