مقایسه رفتار های جامعه پسند و پریشانی روانی در نوجوانان دختر خانواده‌های معتاد و غیرمعتاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یاسوج - - گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیمارستان امام سجاد(ع)

3 ارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یاسوج - - گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

چکیده

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه رفتار های جامعه پسند و پریشانی روانی در نوجوانان دختر خانواده‌های معتاد و غیرمعتاد انجام شد.
روش: روش پژوهش علّی- مقایسه ‌ای بود. جامعه آماری تحقیق مشتمل بود بر کلیه دانش‌آموزان دختر نورآباد ممسنی که در سال تحصیلی1398-1399 مشغول به تحصیل بودند. نمونه شامل120 نفر که60 نفر نوجوانان دختر خانواده‌های معتاد،60 نفر، نوجوانان دختر خانواده‌های غیرمعتاد را در بر ‌گرفت که به روش نمونه‌گیری به روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای انتخاب شدند ابزار پژوهش پرسش ‌نامه ‌های رفتارهای جامعه پسند کپرار (2005 )و پریشانی روانی کسلر (2003) بود.
یافته‌ ها: نتایج نشان داد بین رفتار های جامعه پسند و پریشانی روانی در نوجوانان دختر خانواده‌های معتاد و غیرمعتاد تفاوت وجود داشت.
نتیجه ‌گیری: نوجوانان وابسته به خانوادههای معتاد از سلامت روانی کمتری برخوردار بودند. و از عوارض اعتیاد پیامدهای خانوادگی آن به شدت آسیب دیده اند.
نتیجه ‌گیری: نوجوانان وابسته به خانوادههای معتاد از سلامت روانی کمتری برخوردار بودند. و از عوارض اعتیاد پیامدهای خانوادگی آن به شدت آسیب دیده اند.

کلیدواژه‌ها

دوره 12، شماره 46
پاییز 1399
صفحه 53-73