بررسی نقش اقدامات پلیس در موفقیت برنامه‌های مقابله با توزیع مواد مخدر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین (مدرس)، تهران، ایران

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش اقدامات پلیس در موفقیت برنامه‌های مقابله با توزیع مواد مخدر در شهرستان ارومیه به انجام رسید. روش: این مطالعه از نظر هدف کاربردی، از لحاظ روش توصیفی- پیمایشی و از لحاظ گرد‌آوری آمار و اطلاعات به صورت میدانی و از طریق پرسشنامه تهیه شد. جامعه آماری این تحقیق کلیه شهروندان عادی 15-64 ساله، معتادین، محکومین زندانی و مبارزین با مواد مخدر (پلیس) در شهرستان ارومیه و به تعداد 385485 نفر بوده که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 383 نفر با روش نمونه‌گیری در دسترس به عضویت نمونه آماری تحقیق انتخاب و پرسشنامه‌ی محقق ساخته تحقیق با ضریب پایایی 811/0 را تکمیل نمودند. جهت تحلیل و بررسی متغیرهای پژوهش، از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS استفاده شد.یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد 1- برنامه‌های مبتنی بر فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی، 2- برنامه‌های مبتنی بر اقدامات اطلاعاتی- عملیاتی، 3- برنامه‌های مبتنی بر تقویت ساختار و ارتقاء توان منابع انسانی، 4- برنامه‌های مبتنی بر فعالیت‌های مطالعاتی و تحقیقاتی، 5- برنامه‌های مبتنی بر پیگیری‌های حقوقی و قضایی، 6- برنامه‌های مبتنی بر اقدامات و فعالیت‌های سایبری توانسته‌اند در جهت مقابله با توزیع مواد مخدر در استان آذربایجان غربی نقش داشته باشند. نتایج: نتایج نشان داد که 1- برنامه‌های مبتنی بر فعالیت‌های فرهنگی- اجتماعی دارای بیشترین و برنامه‌های مبتنی بر اقدامات و فعالیت‌های سایبری دارای کمترین نقش در مقابله با توزیع مواد مخدر از نظر پاسخگویان می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

دوره 12، شماره 46
پاییز 1399
صفحه 34-52