امکان‌سنجی تطبیق عنوان محاربه بر قاچاق مسلحانه مواد مخدر (با نگاهی به ماده 11 ق.م.خ)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 استاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی دکتری

چکیده

هدف: با توجه به اینکه کشور ایران در همسایگی بزرگترین تولید کننده‌گان مواد مخدر یعنی افغانستان و پاکستان قرار دارد، همواره مورد توجه قاچاقچیان مواد مخدر بوده است، که برخی از آنها به صورت مسلحانه اقدام به ورود، توزیع یا عبور مواد مذکور می نمایند. بر این اساس قانونگذار مجازات قاچاق مسلحانة مواد مخدر را در ماده 11 قانون مبارزه با مواد مخدر صراحتاً حکم اعدام مقرر نماید؛ لذا هدف از پژوهش پیش رو، پاسخ به این پرسش اصلی است که، چنانچه ما اعدام تعزیری را به جدّ قابل مناقشه بدانیم، آیا می توان قاچاقچی مسلحانه مواد مخدّر را زیر عنوان محاربه محکوم به اعدام بدانیم؟! لذا ، در یک نگاه کلی با لحاظ دو نهاد کیفریِ تفسیر مضیق و به نفع متهم، که مبتنی بر سیاست کیفری و بر پایه حدیث "تدرءالحدود بالشبهات " است، قاچاقچی مواد مخدر مسلح را ، مطلقاً به عنوان محارب تلقی کردن، قابل مناقشه است. روش: پژوهش حاضر بر اساس روش، توصیفی- تحلیلی و از لحاظ گردآوری اطلاعات کتابخانه ای است. یافته‌ها: یافته این پژوهش نشان می دهد، حداقل هشت صورت برای این نوع قاچاق قابل تصور است که صورت اول و پنجم با توجه به تحقق همه شروط جرم محاربه، قاچاقچی مسلحانه مواد مخدر را می توان در حکم محارب تلقی کرد.

کلیدواژه‌ها

دوره 12، شماره 46
پاییز 1399
صفحه 11-33