تاثیر رابطه نارکوتروریسم و جرایم سازمان‌یافته بر امنیت بین‌الملل

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

کارشناس‌ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد تهران جنوب، پژوهشگر مطالعات تروریسم و روزنامه‌نگار

چکیده

تروریسم پدیده‌ای است که تا قبل از حوادث یازدهم سپتامبر از منظر معانی و انواع آن، در قالب بسیار محدود تحریر و تحلیل می‌شد. این پدیده که به اعتقاد نگارندة این سطور به مانند واکنش علیه یک کنش معنا پیدا می‌کند، با ورود جهان به قرن بیست و یکم همچنان ابعاد پیچیده‌ای در خود دارد. همین موضوع دلیلی است برای عدم ارائه تعریف واحد از تروریسم و طبیعی است که تبعات زیادی از حیثِ عمق و گسترة تاثیرات تروریسم بر پیکره امنیت بین‌الملل بار می‌شود. در شرایطی فعلی که دولت‌های تشکیل دهنده نظام بین‌الملل بر سر عدم وجود تعریف واحد از تروریسم با یکدیگر دست به گریبان هستند، عناوین جدید و مشتقات تازه از تروریسم به صورت قارچ‌گونه در حال رشد و نمو است. نارکوتروریسم یکی از همین تعاریف نوظهور به شمار می‌رود. مساله‌ای که تشکیل و خیزش آرام و بی‌سر صدای آنرا باید حادثه‌ای بسیار خطرناک با قدرت تخریب بالا دانست؛ چراکه اینبار شاهد پیوند پدیده تروریسم به معنای عام با قاچاق مواد مخدر و شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته به عنوان هدایت کننده آن هستیم که موجب تشدید نگرانی جامعه ملل از سرایت خروجی این پدیده بر امنیت بین‌الملل شده است. بر این اساس مقاله پیشِ‌رو با بررسی مفهوم نارکوتروریسم به تحلیل مخاطرات آن در پیوند با جرایم سازمان‌یافته می‌پردازد و با واکاوی مصادیق تئوری و عملی آن، پیامدهای منفی این چسبندگیِ مخرب بر امنیت بین‌الملل را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها

الف کتاب
1-اسعدی، سید حسن (1390)، جرایم سازمان‌یافتة فراملی، تهران: نشر میزان 
2-ام.‌لوتز،جیمز و جی.لوتز، برندا (1395)، تروریسم و تکفیر، مهدی بیژنی، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور
3-باباپور، محمدعلی و هاشمی، حمید (1390)، جرائم سازمان‌یافته، تهران: انتشارات مدبران
4-زوار جلالی، امیر (1395)، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها ناشی از تأمین مالی تروریسم، تهران: انتشارات خرسندی
5-سلیمی، صادق (1391)، جنایت سازمان‌یافته فراملی، تهران: انتشارات جنگل جاودانه
6-شنتی، فرانک (1393)، دایره‌المعارف مصور تاریخ مافیا، الهام شوشتری‌زاده، تهران: انتشارات سایان
7-صفاری، غلامعلی (1395)، طالبان، تهران: موسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور
8-عبداله‌خانی، علی (1386)، تروریسم‌شناسی، تهران: انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران
9-عبداللهی، محسن (1388)، تروریسم، حقوق بشر و حقوق بشردوستانه، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهردانش
10-معظمی، شهلا (1387)، جرم سازمان‌یافته، تهران: موسسه انتشارات دادگستر
11-ویلیامز، پل.دی (1392)، درآمدی بر بررسی‌های امنیت، علیرضا طیب، تهران: موسسه انتشارات امیرکبیر
12-معاونت پژوهش و تولید علم، (1396)، تحلیل تروریسم شبکه‌ای، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
13- معاونت پژوهش و تولید علم، (1396)، اطلاعات و جرایم سازمان‌یافته/جلد اول، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
14- معاونت پژوهش و تولید علم، (1397)، اطلاعات و جرایم سازمان‌یافته/جلد دوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
15- معاونت پژوهش و تولید علم، (1397)، اطلاعات و جرایم سازمان‌یافته/جلد سوم، تهران: موسسه چاپ و انتشارات دانشگاه اطلاعات و امنیت ملی
ب مقاله‌ها
1-آشوری، محمد (1394) «ریشه‌های تروریسم و پیشگیری از هم‌ستیزی»، تروریسم‌شناسی، تهران: موسسه انتشاراتی نگاه بیّنه، 104-72
2-بوریکان، ژاک (1377) «بزهکاری سازمان‌یافته در حقوق کیفری فرانسه»، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی، زمستان 76، 21-22: 316
3-دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1396) «تروریسم و جرایم سازمان‌یافته؛ مطالعه موردی پ.ک.ک»، فصلنامه مطالعات راهبردی، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی، 110-89 
4- کدخدائی، عباسعلی و ساعد، نادر (1390) «مفهوم‌یابی و گونه‌شناسی تروریسم»، تروریسم و مقابله با آن، تهران : مجمع جهانی صلح اسلامی، 75-34 
مقالات انگلیسی
1-Chris Dishman, “Terrorism, Crime and Transformation,” Studies in Conflict and Terrorism, no.1(2001):53
2-Monteleone, c.(2016) Do terrorism, organized crime (drug production), and state weakness affect contemporary armed conflicts? An empirical analysis, Global change, peace 7 security, 28:1,35
3-Howard Abadinsky, Organized Crime, 4th ed. 1994, Chicago, p.6
4-Cyrille Fijnaut/Frank Bovenkerk/ Gerben Bruinsma/ Henk Van de Bunt, Organized Crime in Netherlands,The Hague: Kluwer Law International, 1998, pp. 26-7