نقش بی ثباتی هیجانی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در پیش‌بینی تنهایی روانشناختی در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد یاسوج - - گروه روانشناسی، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران.

2 استادیار. گروه روانشناسی و علوم تربیتی. دانشگاه آزاد اسلامی واحد گچساران. گچساران. کهگیلویه و بویراحمد.

3 پارتمان روان شناسی، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، یاسوج، ایران

4 دانشگاه علوم پزشکی یاسوج بیمارستان امام سجاد(ع)

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف نقش بی ثباتی هیجانی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی در پیش‌بینی تنهایی روانشناختی در بیماران معتاد اقدام به ترک در شهر یاسوج انجام گرفت.
روش: نوع پژوهش توصیفی-همبستگی بود. جامعه آماری این تحقیق دربرگیرنده تمامی معتادان در حال ترکی است که در سال 1397 به مراکز ترک اعتیاد شهر یاسوج مراجعه داشته اند انتخاب و با استفاده از پرسش‌نامه‌های احساس تنهایی گرت(1987)، پرسشنامه شخصیتی آیزنک بزرگ‌سالان(1984)، پرسشنامه انعطاف‌‌پذیری شناختی دنای و ونادروال ( 2010 ) ارزیابی شدند.
یافته ‌ها: نتایج نشان داد بی ثباتی هیجانی و انعطاف‌پذیری روان‌شناختی می توانند تنهایی روانشناختی در بیماران معتاد اقدام به ترک پیش بینی کنند.
نتیجه ‌گیری: این نتایج تلویحات مهمی در آسیب شناسی سوءمصرف مواد دارد. بر این اساس متخصصان بالینی می توانند با ارائه مشاوره مناسب از ایجاد تنهایی روان شناختی پیشگیری و با آموزش انعطاف‌پذیری به مقابله با سوءمصرف مواد بپردازند.
نتیجه ‌گیری: این نتایج تلویحات مهمی در آسیب شناسی سوءمصرف مواد دارد. بر این اساس متخصصان بالینی می توانند با ارائه مشاوره مناسب از ایجاد تنهایی روان شناختی پیشگیری و با آموزش انعطاف‌پذیری به مقابله با سوءمصرف مواد بپردازند.

کلیدواژه‌ها

انسرودی، الناز؛ حسینیان، سیمین؛ صالحی، فاطمه و مومنی، فرشته (1393). رابطه بین اعتیاد به اینترنت با احساس تنهایی نوجوان با والدین، حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی و شادکامی‌. خانواده و پژوهش،شماره20،صص، 94-77.
برجعلی، احمد؛ اعظمی، یوسف وچوپان، حامد. ( 1395). اثربخشی آموزش راهبردهای تنظیم هیجان بر کاهش هیجان خواهی در افراد وابسته به مواد مخدر. روانشناسی بالینی شماره2،صص 33-11.
برقی، فتانه (1382). سنجش اعتیاد پذیری دانش آموزان دبیرستانهای تهران به منظور شناسایی افراد مستعد سوء مصرف مواد. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده روانشناسی و  علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی.
بیرامی‌، منصور؛ موحدی، یزدان و موحدی، معصومه (1393). ارتباط حمایت اجتماعی ادراک شده و احساس تنهایی اجتماعی عاطفی با اعتیاد به اینترنت در جامعه ی دانشجویی. شناخت اجتماعی،شماره 3 صص، 121-109.
جوکار، بهرام. و سلیمی، عیسی. (1388). «بررسی  ویژگی­های روانسنجی و روایی مقیاس احساس تنهایی اجتماعی ـ عاطفی بزرگسالان، مجله دانشور پزشکی ، شماره 81 ،صص14-25.
خدادادیان ،محمدرضا؛ کرمی جهانگیر؛ یزدانبخش کامران(1398). پیش‌بینی استعداد اعتیاد بر اساس خودتنظیمی ارادی و تحول مثبت نوجوانی در دانش‌آموزان دورۀ دوم متوسطۀ شهر کرمانشاه. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی، شماره13،صص۱۰۹-۱۲۵.
خرم آبادی، یدالله ؛ محمودی فر، کبری(1394). بررسی رابطه پرخاشگری و بی ثباتی هیجانی  با آمادگی به اعتیاد در دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه. پژوهش های روانشناسی اجتماعی،شماره7صص123-145.
شمس الدینی، لطیفه؛ توحیدی، افسانه؛عسکری زاده، قاسم(1396). روابط علّی سبک‌های دلبستگی، احساس تنهایی و عزت نفس با آمادگی به اعتیاد. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی.شماره11صص۱۶۱-۱۸۰
صادقی، مسعود؛ کریمی ،فاطمه.(1397) اثر‌بخشی مداخله سرمایه روان‌ شناختی بر انعطاف ‌پذیری شناختی و تاب ‌آوری افراد معتاد. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی،شماره۱۲ صص۸۳-۱۰۲.
عباسی، سمانه؛ مارد پور، علیرضا. (1398). اثربخشی روش درمانی حساسیت‌زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد بر تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد در شهر یاسوج. ارمغان دانش،شماره۲۴ صص۵۲۶-۵۳۹.
عطادخت، اکبر؛ نریمانی،محمد؛ حضرتی ساقصلو، شیوا؛ مجدی، هادی. (1397). مقایسه توانایی برنامه ریزی- سازماندهی و انعطاف پذیری شناختی در دانش آموزان با و بدون اختلال یادگیری خا، دوفصلنامه راهبردهای شناختی در یادگیری،شماره6،صص1-15.
فاضلی، مژگان؛ احتشام­زاده ،هاشمی؛ شیخ­شبانی، سیداسماعیل. (1393). اثربخشی درمان شناختی ـ رفتاری بر انعطاف­پذیری شناختی افراد افسرده، اندیشه و رفتار، شماره34صص12-36.
فیضی پور، هائده؛ سپهریان آذر فیروزه؛ عیسی زادگان علی؛ عشایری حسن. (1398). اثربخشی توانبخشی‌ شناختی بر انعطاف‌پذیری شناختی ، بازداری پاسخ و توجه انتخابی در بیماران مالتیپل‌اسکلروزیس. مجله مطالعات علوم پزشکی، شماره ۳۰ صص۴۹-۶۲.
کاویانی، حسین؛ پورناصح مهرانگیز؛ موسوی اشرف‌سادات.(1384). هنجاریابی و اعتبارسنجی فرم تجدیدنظرشده پرسش‌نامه شخصیتی آیزنک در جمعیت ایرانی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران،شماره۱۱ ،صص ۳۰۴-۳۱۱.
گیلی، مسعوده، زنگنه مطلق فیروزه، تقوایی داوود. (1396). پیش بینی گرایش به مواد مخدر بر اساس تنهایی روان شناختی و تنظیم شناختی هیجان در بیماران معتاد اقدام به ترک. فصلنامه علمی-پژوهشی اعتیادپژوهی،شماره۱۱ ،صص۱۴۵-۱۶۰.
مختارنیا ،ایرج، زاده محمدی، علی؛ حبیبی، مجتبی؛ میرزایی فر فروزان.(1395). مدل علی اثر شخصیت بی ثباتی هیجانی بر گرایش به رفتارهای پرخطر در نوجوانان با نقش میانجی نگرش به مصرف مواد مخدر در نوجوانان. فصلنامه علمی پژوهشی اعتیادپژوهی،شماره۱۰ ،صص۱۶۱-۱۸۰.
References
Daley, D.C., & Marlatt, G.A. (2005). Relapse prevention. In J.H. Lowinson, P. Ruiz, R.B. Millman, & J.G. Langrod (Eds.), Substance Abuse: A Comprehensive Textbook, 4th ed. Cognitive therapy and research,12(3), 168–174.
Davis, R. N., & Nolen-Hoeksema, S. (2000). Cognitive inflexibility among ruminators and nonruminatores. Cognitive therapy and research, 24(6), 699-711.
Dennis, J. P., & Vander Wal, J. S.(2010). The cognitive flexibility inventory: Instrument development and estimates of reliability and validit,  Cogn Ther Res, 34, 241-253.
Dickstein, D. P., Nelson, E., McClure, E. B., Grimley, M. E., Knopf, L., Brotman, M. A., Rich, B. A., Pine, D. S., & Leibenluft, E.(2007). Cognitive flexibility in phenotypes of pediatric bipolar disorder. Child adolesc,  46(3), 341-355.
Masuda, A., & Tully, E.C. (2012).The Role of Mindfulness and Psychological Flexibility in Somatization, Depression, Anxiety, and General Psychological Distress in a Nonclinical College Sample. Journal of Evidence-Based Complementary & Alternative Medicine. 17 (1): 66-71.
Roberts, M. E., Barthel, F. M. -S., Lopez, C., Tchanturia, K., & Treasure, J. L. (2011). Development and validation of the Detail and Flexibility Questionnaire (DFlex) in eating disorders. Eating Behaviors, 12(3), 168–174.
Shareh, H., Farmani, A., & Soltani, E. (2014). Investigating the Reliability and Validity of the Cognitive Flexibility Inventory (CFI-I) among Iranian University Students.
Thorell, L. B., Lindgvist, S., Nutley, S. B., Bohlin, G. &  Klingberg, T. (2009). Training and Transfer effects of Executive function peschool children. Journal of developmental science, 12, 106- 113.