مروری بر ماده روانگردان متامفتامین

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه مبارزه با مواد مخدر، دانشکده علوم و فنون اطلاعات و آگاهی، دانشگاه علوم انتظامی امین، تهران، ایران

چکیده

متامفتامین ماده ای محرک از گروه آمفتامین‌ها بوده و بسیار اعتیادآور است. تحقیق حاضر به بررسی اجمالی روش های سنتز، شناسایی و اندازه گیری متامفتامین و چگونگی ظهور و گسترش آن در سرتاسر دنیا پرداخته است. سوء استفاده این ماده یکی از معضلات مهم بهداشتی و اجتماعی در اغلب جوامع بشری به خصوص جمعیت جوان می باشد و عدم آگاهی از آثار و ویژگی های این ماده می تواند نگران کننده بوده و ضربات سنگین و جبران ناپذیری را تحمیل کند. در ایران امروز نیز همانند کشورهای صنعتی و پیشرفته، یکی از شایعترین مواد صنعتی، متامفتامین است. متامفتامین در همه جای دنیا به عنوان ماده ای با درجه تخریب بالا شناخته می‌شود. اما در ایران به جز عوارض جسمی و روانی برای مصرف کننده، رد پای این ماده در ماجراهایی چون جنون و گاهی پرونده های قتل دیده می‌شود. برابر آمار مرگ و میر ناشی از مصرف مواد مخدر درصد بالایی از این مرگ و میرها به خاطر مصرف مواد صنعتی بالاخص آمفتامین ها هستند. لذا آشنایی با خواص فیزیکی و شیمیایی این ماده جزء ضرورت ها و نیازهای جامعه جوان امروز به شمار می رود و با توجه به اینکه برای پیشگیری از هر پدیده ای، شناسایی منابع تولیدی و عوارض آن پدیده ضرورت دارد، این نوشتار قصد دارد با مروری بر تاریخچه و پیشگامان ظهور متامفتامین، اطلاعاتی دقیق از این ماده، روشهای شناسایی و اندازه گیری آن و آثار و پیامدهای ناشی از مصرف آن در اختیار مخاطبین قرار دهد.

کلیدواژه‌ها

 1. اسکندری،  محمد. ( 1389). بررسی عوامل موثر بر گرایش جوانان به سوء مصرف مواد مخدر صنعتی: فصلنامه مطالعات اجتماعی، 21، 32-11.
 2. پیتس، ریچارد، ریلی، دایان ( 2010). مداخلات سوء مصرف آمفتامین. ترجمه سپیده بخت. دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر
 3. قربانی، ابراهیم. (1391). بررسی تهدیدات و تاثیرات قاچاق مواد مخدر از مرز بین ایران و افغانستان و عملکرد جمهوری اسلامی ایران در امر مبارزه، فصلنامه علمی ترویجی علوم و فنون مرزی، دانشگاه علوم انتظامی امین. سال 3، شماره 3، صص 67-86.
 4. قربانی، ابراهیم، اکبری، کریم (1393). حرمت خرید و فروش مواد مخدر و اسباب گسترش آن از دید فقه اسلامی، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد ستاد ریاست جمهوری، سال 1، شماره 4، صص119-148.
 5. قربانی، ابراهیم، مجرد، یوسف، اکبری، کریم. (1394). عوامل موثر بر گرایش به اعتیاد دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی، فصلنامه علمی تخصصی دانش انتظامی استان آ. غربی، سال 8، شماره 26، صص 49-71.
 6. قربانی، ابراهیم، اکبری، کریم، آقازاده، رحیم. (1393). بررسی تاثیر اعتیاد والدین در گرایش به اعتیاد و فرار از خانه فرزندان(مطالعه موردی: شهرستان ارومیه)، فصلنامه علمی تخصصی مطالعات مبارزه با مواد مخدر، پاییز و زمستان 93، شماره 22-33.
 7. دفتر مفابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (2011). خلاصه گزارش در خصوص الگوها و روندهای قاچاق مواد مخدر در آسیا و اقیانوسیه. مترجم : محمد رضا نبوتی.
 8. دفتر مفابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (2011). گزارش تحقیقی در خصوص مصرف متامفتامین در ایالات متحده. مترجم : محمد رضا نبوتی.
 9. دفتر مفابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل (2014). گزارش تحقیقی در خصوص پراکندگی مواد مخدر در جهان. مترجم : محمد رضا نبوتی.
 10. Allana, M. Krolikowskia (2014). Methamphetamine and MDMA: Safe drugs of abuse. African journal of emergency medicine. Volume 4, Issue 1, March 2014, Pages 34–38.

 

 1. Carlson, Berne (2011). Methamphetamine (Compact research series: Drugs). ISBN 1601520042, 9781601520043

 

 1. Frank, S. ( 2006). Methamphetamine (The Dangers of Crystal Meth). ISBN 1404209123, 9781404209121

 

 1. Jirovský, D (1998). Methamphetamine: properties and analytical methods of enantiomer determinationForensic Science International. Volume 96, Issue 1, Pages 61–70

 

 1. Kumazawaa, T, Hasegawaa, Ch. (2007). Simultaneous determination of methamphetamine and amphetamine in human urine using pipette tip solid-phase extraction and gas chromatography–mass spectrometry. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, Volume 44, Issue 2, 28 June 2007, Pages 602–607

 

 1. Laboratory and scientific section united Nations Office on Drugs and Crime Vienn (2006), Qualitative and quantitative analysis of ATS.No. E.06.XI.1, ISBN 92-1-148208-9.

 

 1. Marcovitz, H (2006). Methamphetamine. ISBN 1590184181, 9781590184189.

 

 1.  Panenkax William J (2013). Methamphetamine use: A comprehensive review of molecular, preclinical and clinical findings. Drug & Alcohol Dependence, Volume 129, Issue 3, pages 167–179.

 

 1. Randi, M, David J. Triggle (2008). Methamphetamine (The Straight Facts). ISBN 0791095320, 9780791095324.

 

 1. Scott, C, Steven, P, Georg E (2007). Neurocognitive Effects of Methamphetamine: A Critical Review and Meta analysis-J. 17:275–297DOI 10.1007/s11065-007-9031-0.

 

 1. Wanga, Baohua Shenb, Yan Shib, Ping Xiangb (2015). Chiral separation and determination of R/S-methamphetamine and its metabolite R/S-amphetamine in urine using LC–MS/MS. Forensic Science International. Volume 246, January 2015, Pages 72–78.

 

 1. Yuko T. Iwata, Hiroyuki Inoue, Kenji Kuwayama, Tatsuyuki Kanamori, Kenji Tsujikawa, Hajime Miyaguchi & Tohru Kishi. (2006).  Forensic Application of Chiral Separation of Amphetamine-Type Stimulants to Impurity Analysis of Seized Methamphetamine by Capillary Electrophoresis, 161 FORENSIC SCI. INT'L 92