رابطه عزت‌نفس، عاطفه مثبت و منفی با سلامت عمومی معتادان تحت درمان مراکز اقامتی میان ‌مدت شهر تبریز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه پیام نور مرند، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

2 دانشگاه تبریز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی

چکیده

هدف: وابستگی به مواد مخدر و سوءمصرف یکی از مهمترین اختلالات روانی و رفتاری در جامعه و به عنوان یکی از مهم ترین عوامل خطرساز برای بیماری های مختلف و آسیب های اجتماعی در نظر گرفته شده است. بدین ترتیب هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه عزتنفس، عاطفه مثبت و منفی با سلامت عمومی معتادان تحت درمان مراکز اقامتی میان مدت شهر تبریز می باشد.
روش تحقیق: جامعه آماری شامل کلیه معتادان تحت درمان مراکز اقامتی میان مدت شهر تبریز در سال 1397 بوده است که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد 200 نفر از بین چهار مرکز اقامتی انتخاب شده و به پرسشنامه های عزتنفس روزنبرگ، مقیاس عاطفه مثبت و منفی واتسون و همکاران و سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر پاسخ دادند. جهت تجزیه و تحلیل دادهها از روشهای ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد.
یافته ها: نتایج پژوهش نشان داد که عزتنفس بالا، عاطفه مثبت بالا و عاطفه منفی پایین میتواند سلامت عمومی افراد معتاد را پیشبینی نماید (05/0>p).
نتیجهگیری: با توجه به نتایج حاصل از این پژوهش میتوان گفت عزتنفس، عواطف مثبت و منفی از عوامل تأثیرگذار بر سلامت عمومی افراد میباشند.

کلیدواژه‌ها

Agata Błachnio a, Aneta Przepiorka a ,Igor Pantic (2016) Association between Facebook addiction, self-esteem and life satisfaction: A cross-sectional study, Computers in Human Behavior, 55 (2016) 701-705.
Alegría, A. A., Hasin, D, S., Nunes, E, V., Liu, S. M., Davies, C., & Grant, B. F. (2011). Comorbidity of generalized anxiety disorder and substance use disorders: results from the National Epidemiologic Survey on Alcohol and Related Conditions. Journal of Clinical Psychiatry, 71(9), 1187-95.
Ashby, F. G., Valentin, V. V., & Turken, V. (2002). The effects of positive affect and arousal on working memory and executive function, neurobiology and computational models. In Moore, S and Oaksford, M. (Eds). Emotional cognition: From brain to behavior (PP. 245-287). Amsterdam: John Benjamins.
Bozoglan, B., Demirer, V., & Sahin, I. (2013). Loneliness, self-esteem, and life satisfaction as predictors of Internet addiction: a cross-sectional study among Turkish university students. Scandinavian Journal of Psychology, 54(4), 313e319.
Cooper, M. L., Russell, M., Skinner, J. B., Frone, M. R., & Mudar, P. (2002). Stress
and alcohol use: Moderating effects of gender, coping, and alcohol expectancies.
Journal of Abnormal Psychology, 101, 139–152.
De Cock, R., Vangeel, J., Klein, A., Minotte, P., Rosas, O., & Meerkerk, G.-J. (2014). Compulsive use of social networking sites in Belgium: prevalence, profile, and the role of attitude toward work and school. Cyberpsychology, Behavior and Social Networking, 17(3), 166e171.
De Gucht, V., Fischler, B., & Heiser, W. (2004). Neuroticism, Alexithymia, Negative Affect, and positive affect as determinants of medically unexplained symptoms. Personality and Indi-vidual Differences, 36, 1655-1667.
Hossein Akbari, Mohsen Roshanpajouh, Keramat Nourijelyani, Mohammad-Ali Mansournia, Afarin Rahimi-Movaghar, Kamran Yazdani (2019) Profile of drug users in the residential treatment centers of Tehran, Iran, Health Promotion Perspectives, 2019, 9(3), 248-254.
Larsen, J. T., Hershfield, H.. E., Stastny, B. J., & Hester, N. (2016) On the Relationship Between Positive and Negative Affect: Their Correlation and Their Co-Occurrence. Emotion. Advance online publication. http://dx.doi.org/10.1037/emo0000231.
María Riquelme, Oscar F. García, and Emilia Serra  (2018) Psychosocial maladjustment in adolescence: Parental socialization, self-esteem, and substance use, anales de psicología / annals of psychology 2018, vol. 34, nº 3 (october), 536-544.
Naghmeh Babaeian . Masoomeh Maarefvand . Samaneh Hosseinzadeh . Jagdish Khubchandani (2018) Comparison of Iranian Substance Users’ Relapse and Abstinence Duration Between Peer-Supported Vocational Networks and Mid Term Residential Treatment Centers, Received: 23 May 2018 / Accepted: 20 November 2018 Springer Nature India Private Limited.
Nazir S. Hawi and Maya Samaha (2017) The Relations Among Social Media Addiction, Self-Esteem, and Life Satisfaction in University Students, Social Science Computer Review 2017, Vol. 35(5) 576-586.
Nitt Hanprathet, Mereerat Manwong, Jiraporn Khumsri, Rungmanee Yingyeun & Muthita Phanasathit (2015) Facebook Addiction and Its Relationship with Mental Health among Thai High School Students, J Med Assoc Thai 2015; 98 (Suppl. 3): S81-S90.
Schiffer. A., Pedersen. S., Broers. H., Widdershoven. J., & Denollet J. (2008).
Type-D personality but not depression predicts severity of anxiety in heart failure
patients at 1-year follow-up. Journal of Affect Disorder, 106(1-2), 73-81
Steven, G., Hosier, W., & Miles, C. (2011). Personality and motivational correlates of alcohol consumption and alcohol-related. Addictive Behaviors, 36 (1), 87-94.
Sycarah Fisher, Tamika C.B. Zapolski, Chelsea Sheehan, Jessica Barnes-Najor (2017) Pathway of protection: Ethnic identity, self-esteem, and substance use among multiracial youth, Addictive Behaviors,Volume 72, September 2017, Pages 27-32.
Tevendale, H. D., Lightfoot, M., & Slocum, S. L. (2009). Individual and environmental protective factors for risky sexual behavior among homeless youth: An exploration of gender differences. AIDS and Behavior, 13(1), 154–164.
United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). World Drug Report 2018. Vienna: UNODC; 2018.
Watson, D. & Tellegen, A. (1985) Towards a consensual structure of mood. Psychological Bulletin, 98, 219-235.
World Health Organization (WHO). Disease burden and mortality estimates, global health estimates 2015, death by cause, age, sex, by country and region, 2000 - 2015. Geneva: WHO; 2015.
بهرامی, زهرا؛ زهرا آقایی و حکیمه آقایی (۱۳۹۴) بررسی رابطه بین عزت نفس، با مصرف مواد مخدر در بین معتادین شهر تهران، دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی، تهران، مرکز مطالعات و تحقیقات اسلامی سروش حکمت مرتضوی، موسسه آموزش عالی مهر اروند ، مرکز راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار.
 بیگی، علی و طالع پسند، سیاوش (1394) ارزیابی ویژگی های شخصیتی و رویدادهای منفی استرس زا در تبیین راهبردهای مقابله ای منفی در افراد وابسته به مواد مخدر: نقش میانجی گر مولفه های عواطف منفی، فصلنامه اعتیاد پزوهی سوءمصرف مواد، سال نهم، شماره سی و پنجم، پاییز 1394، 24-10.
سادوک، بنیامین. سادوک،ویرجینیا (2007) خلاصه روانپزشکی، تهران، انتشارات شهرآب.
سعداوی، خالد (1397) مقایسه اثربخشی روش درمان شناختی رفتاری بر رضایت زندگی، خوشبینی و عواطف مثبت و منفی معتادان بهبودیافته مراکز اقامتی و مراکز سرپایی اهواز، پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی، دانشگاه آزاد واحد اهواز.
محمدی، لیلا (1397). نقش واسطه‌ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سلامت روانی. مجله روانشناسی، سال بیست و دوم، شماره 2، 157-171.
محمدی، لیلا، بشارت، محمدعلی، رضازاده، محمدرضا و لواسانی، مسعود (1397) نقش واسطه ای عواطف مثبت و منفی در رابطه بین معنای زندگی و سالمت روانی، مجله روانشناسی 86، سال بیست و دوم، شماره 2، تابستان 1397، 171-158.
میلانی فر، بهروز (1395) بهداشت روانی، تهران، انتشارات قومس.
نصیری، فرزاد؛ بخشی پور رودسری ، عباس و نصیری سامان (1393) پیش­بینی گرایش به مصرف مواد بر اساس عزت نفس و مؤلفه های هوش هیجانی، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوءمصرف مواد، سال هشتم، شماره سی و یکم، 146-136.