سیاست جنایی پیشگیرانه دولت ایران در مقابله با قاچاق مواد مخدر و روانگردان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول و دانشجوی دکتری حقوق جزا و کیفرشناسی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

2 کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی و مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی

چکیده

امروزه پدیده‌ی قاچاق مواد مخدر به عنوان یک بحران بین المللی در بین همه کشورهای جهان تبدیل شده است. قاچاق و همچنین مصرف مواد مخدر، موجب بروز آسیب های جدی به پیکره ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه‌ی بشری شده است.کشور ایران مانند بسیاری از کشورها برای مقابله با آن، سیاست مشخصی را اتخاذ نموده است. سیاست جنایی در مفهوم مضیق آن که همان سیاست کیفری است، به مجموعه ای از تدابیر و اقدامات و پاسخ های سرکوبگر به پدیده‌ی مجرمانه توسط قوای حاکمیتی یک جامعه تعبیر می گردد. شیوه‌ی برخورد در هر کشور با این پدیده، باعث به وجود آمدن نظریه‌ها و خط مشی هایی شده است. نظریه‌ی غالب در خصوص قاچاق مواد مخدر در حقوق ایران نظریه‌ی جرم انگاری است. در این پژوهش سیاست کیفری ماهوی کشور پیرامون جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر مورد بررسی و تطبیق قرارگرفته است. پژوهش حاضر به شیوه کتابخانه ای- اسنادی به دست آمده و تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز به صورت توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. در نهایت می‌توان نتیجه گرفت که شناخت و تحلیل جرایم سازمان یافته‌ و تدوین راهبردهای مناسب برای مقابله با آن ها جز در سایه پژوهش های علمی میسر نیست و در این زمینه در کشور ایران نیز که با جنبه‌هایی از جرایم، سازمان یافته به ویژه قاچاق مواد مخدر دست به گریبان است و بهای بسیار زیادی راه، برای آن پرداخته ومی‌پردازد، انجام این گونه تحقیقات امری بسیار حیاتی است.

کلیدواژه‌ها

 1. آذریان قهفرخی، مرتضی(1395). مجازات اعدام و بازدارندگی آن از قاچاق مواد مخدر و روان گردان، سال 37، دوره 1، ص5-1.
 2. ابریشمی، حجت(1380). سیاست جنایی مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، استاد راهنما: محمود آخوندی اصل.
 3. اکبری، عباسعلی(1393).  جستاری در آسیب شناسی سیاست جنایی حاکم بر جرائم مواد مخدر، نشریه سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره2، صص114-97.
 4.  بی نا، نک (1383). گزارشی از سمینار های سازمان ملل متحد پیرامون پیشگیری از جرم، مجله فقه و حقوق، سال اول، صص193-177.
 5. حسینی، سیدمحمد(1383). سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، چاپ اول.
 6. دلماس مارتی، می ری (1381).  نظام‌های بزرگ سیاست جنایی، ترجمة دکتر علی حسینی نجفی ابرندآبادی، چاپ اول، تهران: نشر میزان.
 7. راست گفتار،کرامت(1374). قاچاق بین‌المللی مواد مخدر بعنوان بخشی از جرائم سازمان‌یافته فراملی و اشکال نوین بزهکاری.
  1. رحمدل، منصور(1385). تحولات سیاسی جنایی تقنینی و قضایی ایران در زمینه مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر، مجله جامعه شناسی ایران، دوره7، شماره1، صص 165-149.  
  2. رحیمی، نغمه و جوانمرد، بهروز(1396). عنوان سیاست جنایی پیشگیرانه و درمانگر در پیشگیری از جرایم مواد مخدر و روان گردان، سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی.

10.سلیمی، صادق (1382). جنایات سازمان یافته فراملی، انتشارات تهران صدا.

11.رحیمی پور، ایمان و همکاران(1395). سیاست کاهش آسیب در قبال مصرف مواد مخدرمطالعه تطبیقی در نظام عدالت کیفری ایران، پرتغال و کانادا، نشریه پژوهش‌های حقوق تطبیقی، دوره20، شماره3، صص 111-84.

12.شاه حسینی، محبوبه و سلطانی فر، غلامرضا(1396). تحولات سیاست جنایی ایران در قبال مبارزه با مواد مخدر، چهارمین همایش ملی حقوق ارزیابی کارآمدی قانون در نظام جمهوری اسلامی ایران.

13.عمید، حسن(1386). فرهنگ فارسی عمید، تهران: انتشارت امیرکبیر.

14.فیروزی، محمود(1390). آسیب‌شناسی سیاست کیفری ایران در مقابله با مواد مخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه قم، استاد راهنما: عادل ساریخانی.

15.قهرمانی افشار، نیوشا ، عیلزاده قلیلو، سعید(1394). بررسی ج‍‍رایم سازمان‌یافته با تأکید بر قاچاق مواد مخدر و راهکارهای پیشگیرانه آن، مجله سلامت اجتماعی و اعتیاد، شماره7، صص 150-123.

16. میراحمدیان، روح ا...(1388). سیاست جنایی تقنینی ایران در مبارزه با قاچاق کالا، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران، دانشکده حقوق و علوم سیاسی. استاد راهنما: دکتر غلامحسین الهام.

17.مرتضوی ، سعید(1388). قاچاق مواد مخدر وروانگردان، انتشارات مجد. 

18.نظری منظم، مهدی و وطن خواه، حمید(۱۳۹۵).مبارزه با فساد ازمنظر قوانین ایران و کنوانسیون بین المللی مریدا، فصلنامه مطالعات بین المللی پلیس، پیاپی ۲۸ ، صص 137- 113 .