اثر بخشی درمان گروهی شناختی – رفتاری بر سلامت عمومی زنان وابسته به مواد افیونی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نویسنده مسئول

2 کارشناس ارشد

3 .

چکیده

مقدمه : مطالعات متعددی حاکی از شیوع اختلالات روان شناختی در بین افراد مبتلا به سوء مصرف مواد است. هدف از مطالعه حاضر بررسی تأثیر درمان گروهی شناختی – رفتاری بر سلامت عمومی زنان و البته به مواد افیونی است. روش: این پژوهش، مطالعه آزمایشی با پیش آزمون، پس آزمون و پیگیری با گروه کنترل است. نمونه شامل: 24 زن وابسته و معتاد به مواد بود که به شیوه انتخاب تصادفی ساده از بین زنان وابسته به مواد مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد شهر یزد در تابستان 1390 انتخاب ‌شدند‌‌‌ و به ‌صورت ‌تصادفی در دو‌گروه ‌آزمایش (12نفر) و کنترل (12نفر) قرارگرفتند. گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هفتگی تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند.گردآوری داده ها از طریق پرسش نامه سلامت عمومی انجام گرفت.        یافته­ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین نمرات سلامت عمومی در گروه آزمایش به طور معناداری نسبت به گروه گواه افزایش یافته است.  
نتیجه گیری : نتایج مطالعه حاضر نشان می دهد که در درمان گروهی شناختی – رفتاری در افزایش سلامت عمومی زنان وابسته به مواد افیونی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

1-  فرجاد محمد حسین. اعتیاد (راهنمای کامل و کاربردی برای خانواده ها)، تهران: انتشارات بدر،1377، ص168-160
2- رحیمی موقر آفرین.بررسی روند سوء مصرف مواد در زنان. فصلنامه اعتیاد پژوهشی.1385؛(7)2: 401-398
3- اکبری زرد خانه سعید.خدا جوادی رحیم. رابطه پایگاه هویت و روابط ولی-فرزندی در زنان معتاد.فصلنامه خانواده پژوهی. 1388؛ (19).385-372
4-Mattick RP. Kimber JS.Breen CT.Daviol MA.Metabolic maintence therapy versus no opioid replacement therapy for opioid dependence coherance,Data base.syst.Rev.2003 ; 2. 209.
5-Giacomuzzi   SM. Rimery ME. Kemmler  GR.Rossler HG.Hinterhuber Hb.buprenorfin versus methadone maintenance treatment in an ambulation setting, a helth related qulity of life assessment .Addiction.2002; 98,693-702
6- عارف نسب زهرا، رحیمی چنگیز، محمدی نور الله، بابا محمودی عبد الرضا. تأثیر درمان نگه دارنده متادون بر سلامت روانی معتادان به تریاک و هروئین فصلنامه روان شناسان ایرانی.1386؛(13)52.4-43
7-Kelly Jf. Self help for substance use disorders. Journal of clinical psychology .2002;23(5): 693-663
8- Carroll KM.A cognitive –Behavioval approach : treating cocaine Addiction.NIH publication.Rockville  ,MD : National institute on drug Abuse .1998; P 98-400
9-Woody GE, Mercer GA. Psychotherapy of addictive disorder. The American journal of Addiction. 2003;12(2); 520-526
10-Petry NM.Shortend time horizons and insensivity to future consequences in   heroien addiction.1998 ;93(5),729-738
11- Walker MA. Relapse rating in addiction problems.prespective Medicen.2004; 19(3) :449-457   
12- طوفانی حمید، جوانبخت مریم. شیوه های مقابله ای و نگرش های ناسالم در معتادان به مواد مخدر و افراد سالم.مجله اندیشه و رفتار.1380 ؛ 2(1) :52-42
13- وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی. راهنمای کاربردی درمان سوء مصرف کنندگان مواد . ویرایش دوم .تهران: انتشارات پر شکوه؛ 1381.
14- هاوتون کریک، سالکودیس کیس، کرک جرج. رفتار درمانی شناختی. ترجمه: حبیب الله قاسم زاده . تهران : انتشارات ارجمند؛ 1386.
15- ابراهیمی امر الله . اثر بخشی درمانهای یکپارچه گرایی دینی، شناختی رفتاری دارو درمانی بر افسردگی و نگرشهای نا کارآمد بیماران مبتلا به اختلال در افسرده خویی [ پایان نامه دکتری روان شناسی]. اصفهان : دانشگاه اصفهان .1386؛ص 56
16- اسلامی حیدر . بررسی میزان ارتباط بین دارو درمانی با درمانهای  روان شناختی با ترک اعتیاد و پیشگیری از عود در فرزندان شاهد استان یزد..اداره کل بنیاد شهید استان یزد، معاونت فرهنگی؛ 1383.
17- Williams DR. sternthal JS.spirituality, religion and health: evidence and research directions. Medical journal of Australia.2007; 186(10): 47-50
18- شکری امید، مرادی علیرضا ، دانشورپور زهره، طرخان رضا علی. نقش تفاوت های جنسیتی در سبک های مقابله با استرس و سلامت روانی. فصلنامه روان شناسی معاصر.1387؛ (1)3: 61-51
19- Goldberg DP. Willams PD. A userguid to the GHQ. VK.NFER,Nelson.1995.
20- Cheung Pt. spears GD.reliability and validity of  the combodian version of the GHQ-
28.social  psychiatry and psychitric epidemiobgy.1994; 29:95-99
22- تقوی محمدرضا. بررسی روایی و اعتبار پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ). مجله روان شناسی.1380؛4 :398-381
23- واعظ علی . بررسی میزان استرس و سلامت عمومی خلبانان مسافر بری با توجه به شرایط محیط پروازی [پایان نامه کارشناسی ارشد].دانشگاه تهران : سنا ؛ 1382.
24- هومن عباس.هنجاریابی پرسشنامه سلامت روانی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه تربیت معلم تهران.مؤسسه تحقیقات تربیتی دانشگاه تربیت معلم 1376.
25- فیرس هاری، ترال تیموتی روان شناسی بالینی .ترجمه مهرداد فیروز بخت؛ 1382.تهران: انتشارات رشد.
26-Chawarski MF.Unpublished manual of contracting and behavioral Activation therapy.  Yeal univesity; 2002.
27- مهرابی حسین علی . بررسی اثر بخشی گروه درمانی با ساختار و آموزش خانواده در کاهش عود بیماران وابسته به موادشهر اصفهان [پایان نامه کارشناسی ارشد].1382 ؛ اصفهان: دانشگاه اصفهان.ص 100-98
28- Amato Ls. Davoli MT.Ferri MG. Effectiveness of intervention on opiate withdrawal treatment . journal of drug, Alcohol dependence.2004; 73
29- Kamminer YR. cognitive- Behavioral coping skills and psychoeducation therapies for adolescent substance abuse. Journal of nervous and mental diseas.2002; 190(2): 737-745
30- عاشوری احمد ، ملا زاده جواد، محمدی نور الله .اثر بخشی درمان گروهی شناختی رفتاری در بهبود مهارت های مقابله ای و پیشگیری از عود در افراد معتاد. مجله روان پزشکی و روان شناسی بالینی ایران .1387؛ (3) 14: 288-281
31- رعدی منوچهر .بررسی اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه شناختی – رفتاری بر کاهش  بازگشت به اعتیاد در معتادان خود معرف سازمان بهزیستی استان کردستان [ پایان نامه کارشناسان ارشد مشاوره] .اصفهان ؛ دانشگاه اصفهان . 1380،ص120
32-  میرزایی اصل  محمد . گزارش آماری و عملیاتی درمان نگهدارنده . سازمان زندانها و اقدامات تأمین و تربیتی کشور : اداره کل زندان های استان گلستان ؛1384.
33.نریمانی محمد. روان درمانی اعتیاد .اردبیل: انتشارات نیک آموز؛1381. ص 20
34- معاونت امور فرهنگی و پیش گیری سازمان بهزیستی  کشور .خلاصه ارزیابی سریع وضعیت اعتیاد در خراسان .1379؛ص6
35-Burleson YA. kamminer  YR.self efficacy as a protective treatment outcome in adolescent substance use disorders .journal of addication behavior.2005;30(9);175-179
36- Bandura AB. A socio cognitive analysis of substance abuse An agenetic perspective.psychological science .1999;10(3): 204-217.
37-Schemitt MM. Effect of social support on subflance abuse disorders[A Thesis for ph.D of conseling psychology].university of texas ; 2003.P.154-170
38- baschnagel J S.Coffey SF.Schumacher JA. Drobes DJ.saladin ME. Relattionship between PTSD symptomatology and nicotine dependence severity in crime victims . Addictive Behavior .2008; 11: 1441-1447.
39- Rohsenow DJ . Martin RA. Monti PM. Urge- specific and lifestyle coping strategres of cocaine abusers : Relationship to treatment outcomes.Drug  and alcohol dependence .2005; 78: 211- 219.
40- Lewis JA.Danna RS.Blevins GA. Substance abuse conseling . California : Broks, 2002
41- Goodmen GA.jacbos MK. The self help mutual- support group in a fahiman(EDS) .Group psychotherapy. NewYork: jhon wiley.1994.