علل اعتیاد به سیگار و قلیان و ارائه راهکارهای خود مراقبتی در دانش آموزان نوجوان دختر مقطع متوسطه دوم استان ایلام

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد

2 استادیار

چکیده

 زمینه و هدف: اعتیاد یک بیماری مزمن مربوط به سیستم عصب مرکزی است که در اثر عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیک و اجتماعی رشد و بروز پیدا می کند و فرد را دچار اختلال در کنترل انجام عملی یا احساس اجبار در انجام یک عمل به صورت تکرار و شدت کرده، هر چند با وجود آگاهی فرد نسبت به عواقب خطرناک آن باشد. هدف پژوهش،  بررسی علل اعتیاد سیگار و قلیان در دانش آموزان نوجوان دختر مقطع منوسطه دوم در استان ایلام در سال تحصیلی 99-98 است.
روش شناسی: این پژوهش از نوع کاربردی و  با روش توصیفی بوده و با استفاده از روش نمونه گیری سیستماتیک و از شاخص های آمار توصیفی ( فراوانی و درصد) استفاده شده است.
یافته ها: علل اعتیاد به سیگار و قلیان  بر اثر تقلید از والدین، اطرافیان و دوستان، دسترسی ساده به سیگار و قلیان، نداشتن تفریحات و سرگرمی های متنوع و جذاب جایگزین در زندگی، رسیدن به آرامش کاذب، حل و یا فرار از مشکلات روزمره، احساس سرخوشی، نمایش اقتدار و بزرگی در خانواده، جمع دوستان و جامعه است.

کلیدواژه‌ها

احتشامی، علی (1388)، سیگار، دروازه ورود به اعتیاد، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، 2 (5). صص 102- 87 . قابل  بازیابی از: ensani.ir>article>…
 
جهان پور، فائزه و دیگران (1393)، علل گرایش به مصرف قلیان در نوجوانان و جوانان: یک مطالعه کیفی، مجله تحقیقات کیفی در علوم سلامت، 3 (4). صص 348- 340. قابل بازیابی از: www.jqr.kmu.ac.ir>articel-1-252-fa
 
فلاح، رقیه و دیگران (1384)، بررسی عوامل موثر در گرایش نوجوانان به مصرف سیگار، مجله پیوند، (306). صص 45- 42. قابل بازیابی از: https://www.noormags.ir>articel Page
 
قاسمی، محمود و دیگران (1394)، تجارب دانش آموزان دبیرستانی در مورد پیش بینی کننده های مصرف دخانیات: یک تحلیل محتوی کیفی نظریه محور، مجله آموزش و سلامت جامعه، 2 (3). صص 11- 1. قابل بازیابی از: www.jech.amsha.ac.ir>browse
 
قبادی، سولماز (1397)، پیشگیری از گرایش به دخانیات، مشهد: دومین کنفرانس بین المللی روانشناسی،مشاورهو علوم تربیتی. قابل بازیابی از: https://www.civilica.com
 
کثیری، حمید و دیگران (1390)، بررسی اپیدیمولوژی استعمال سیگار در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، فصلنامه علمی- پژوهشی جنتاشاپیر، 2 (2). صص 84- 75. قابل بازیابی از: https://www.sid.ir>view Paper
 
محمد پور اصل، اصغر و دیگران (1387)، بررسی عوامل روان شناختی مرتبط با گذر از مراحل مصرف سیگار در نوجوانان، دو ماهنامه علمی- پژوهشی دانشور پزشکی (دانشگاه شاهد)، 16 (77). صص16- 11. قابل بازیابی از: www.daneshvarmed.shahed.ac.ir>
 
محمد خانی، شهرام و دیگران (1395)، رابطه مصرف سیگار و قلیان با عوامل فردی، خانوادگی و اجتماعی نوجوانان، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، 23 (2). صص 280- 262.قابل بازیابی از: www.jsums.medsab.ac.ir>articel.839
 
 Kaplan, C.P & et al (2001). Smoking Acquisition Among Adolescents and Young Latinas. The Role of Socioenviornmental and Personal Factor. Addict Behav, 24 (4), pp. 531-550. Retrieved from www.sciencedirect .com
Lakon, C.M & et al (2010). The Social Context of Adolecsent Smoking: A Systems Perspective.  Amercian Journal of Public Health, 100 (7), pp. 1218- 1228. Retrieved from (DOI): 10.2105/AJPH.2009.167973
Mermelstien, R (2019). Teen Smoking Cessation. Tobacco ControlJournal(TCJ), 12 (11), pp. 25-34. Retrieved from (DOI): 10.1136./tc.12.suupl – 1.i25   
Park, S.H (2011). Smoking and Adolescent Health. Korean Journal ofPediatrics, 54 (10), pp. 401- 404. Retrieved from (DOI): 10.3345/ KJP.2011.54.10.401   
Zarallo, G.R & et al (2019). Prevalenc and Factors Related to Tobacco Use in Adolecsent Students. Diversity and Equality in Health and Care, 16 (1), pp. 18-21. Retrieved from (DOI): 10.10021767/ 2049 - 5471000188