ارزیابی طرح گشت زنی و پاکسازی نقاط آلوده در پیشگیری از توزیع مواد مخدر در حوزه پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر از دیدگاه پلیس در سال های 96-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارکنان فاتب

2 عضو هیئت علمی دانشگاه امین

3 کارشناس ارشد مواد مخدر

چکیده

: این مقاله با هدف بررسی وضعیت طرح گشت زنی و پاکسازی نقاط آلوده در مقابله با خرده فروشان بر پیشگیری از توزیع مواد مخدر در حوزه پایگاه دوم پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب از دیدگاه پلیس در سال های 96-95 انجام گرفت. و به لحاظ روش، کمی و نوع تحقیق، پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش  شامل رؤسای کلانتری های سرکلانتری دوم پلیس پیشگیری و مدیران و کارشناسان عملیات پلیس مبارزه با مواد مخدر فاتب به تعداد80 نفر و ابزار گردآوری داده ها،  پرسشنامه محقق ساخته بوده است که روایی آن به روش خبره سنجی بررسی و تأیید شده است. پایایی آن با استفاده از آلفای کرونباخ به میزان680/0 به دست آمده است. داده های تحقیق با نرم افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته ها نشان می­دهد که بر اساس دیدگاه پاسخگویان تأثیر عملیات طرح گشت زنی و پاکسازی نقاط آلوده، دارای نمره میانگین 80/2، از نمره 5 می­باشد که در حدود نمره میانگین فرضی 3 می­باشد. نتایج حاصله نشان می دهد، اجرای این  طرح در مقابله با خرده فروشان، تاثیر متوسطی داشته است. در جهت ارتقاء وضعیت طرح، لازم است میزان بهره گیری کارکنان مجری طرح از تجهیزات متناسب و پیشرفته و شگردهای نوین مقابله افزایش پیدا کند. مشارکت کارکنان در تصمیم گیری ها افزایش یابد. رضایتمندی کارکنان با استفاده از پاداش های مادی ومعنوی ارتقا یابد. مسئولیت پذیری کارکنان تقویت شود.

کلیدواژه‌ها

Wilson, O.W. (1977). Police administration (4th ed.) New York, NY:Mcgraw Hill.
With the judiciary.