مواد غیرقانونی در آب آشامیدنی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

گروه صنایع و تجهیزات نظامی،پژوهشکده مدیریت فنّاوری، پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا، تهران، ایران

چکیده

حضور مواد دارویی ( یا مواد مخدر) در آب آشامیدنی برای اولین بار در حدود ۱۰ سال پیش در سال ۲۰۰۸ مطرح شد. اطلاعات و داده های حاصل از بررسی های امروزی، حضور چنین موادی را در آب آشامیدنی در چندین شهر اروپا، آمریکا و آسیا گزارش می‌دهند و مشخص است که این مساله، مشکلی جهانی است. این مواد از طریق سیستم‌های فاضلاب وارد چرخه آب می‌شوند و شهرهایی که دارای سیستم‌های تصفیه فاضلاب ناکافی و غیرپیشرفته هستند، ممکن است سطوح بالاتری از مواد غیرقانونی را در آب لوله‌کشی داشته باشند. مواد غیر قانونی از جمله آلاینده‌های موجود در سفره‌های آب زیرزمینی هستند و هنگامی که مردم آب آلوده حاصل از سفره ها را در طول زندگی خود می‌نوشند، خطر بالقوه ای برای سلامتی شان به وجود می‌آید. مطالعاتی برای ارزیابی اثرات بالقوه این مواد بر روی محیط‌زیست و همچنین جمعیت انجام شده‌است و اطلاعات محدودی که در مورد اثرات بالقوه سطوح بسیار کم این مواد بدست آمده، نباید نادیده گرفته شوند. هر روز مواد غیرقانونی جدیدی که برخی از آن‌ها مانند فنتانیل در غلظت‌های بسیار پایین مؤثر هستند، سنتز می‌شوند و علیرغم کمبود اطلاعات کلی در زمینه سم‌شناسی آنها وارد بازار می‌شوند و در حال حاضر در آب آشامیدنی، به وفور یافت می‌شوند. این بررسی کوتاه، تهدید و خطر مواد غیرقانونی برای سلامت را در آب آشامیدنی آلوده به این مواد نشان می‌دهد. در عصر ما با وجود شهرهای دارای جمعیت میلیونی، برنامه ریزان شهری باید این ابعاد را در برنامه‌ریزی سرزمینی مد نظر قرار دهند.

کلیدواژه‌ها

Enrico Davoli, Ettore Zuccato and Sara Castiglioni, Illicit drugs in drinking water, Current Opinion in Environmental Science & Health 2019,7:92–97
فهرست منابع
1. DESA: The world’s cities in 2016. United Nations; 2016.
 
2. Jowell A, Zhou B, Barry M: The impact of megacities on health: preparing for a resilient future. Lancet Planet Health 2017, 1:e176–e178.
 
3*. Voulvoulis N: Water reuse from a circular economy perspective and potential risks from an unregulated approach. Curr Opin Environ Sci Health 2018, 2:32–45.
Technical, economic and social considerations on water reuse in the world. Regulations for reclaimed water by international authorities aresummarized in a table.
 
4. Hignite C, Azarnoff DL: Drugs and drug metabolites as environmental contaminants: chlorophenoxyisobutyrate and salicylic acid in sewage water effluent. Life Sci 1977, 20: 337–341.
 
5. Donaldson WT: Trace organics in water. Environ Sci Technol 1977, 11:348–351.
 
6. Ternes TA: Occurrence of drugs in German sewage treatment plants and rivers 1 dedicated to Professor Dr. Klaus Haberer on the occasion of his 70th birthday. Water Res 1998, 32: 3245–3260.
 
7. Gracia-Lor E, Castiglioni S, Bade R, Been F, Castrignanò E, Covaci A, González-Mariño I, Hapeshi E, Kasprzyk-Hordern B, Kinyua J, et al.: Measuring biomarkers in wastewater as a new source of epidemiological information: current state and future perspectives. Environ Int 2017, 99:131–150.
 
8. Jones-Lepp TL, Alvarez DA, Petty JD, Huckins JN: Polar organic chemical integrative sampling and liquid chromatography? Electrospray/ion-trap mass spectrometry for assessing selected prescription and illicit drugs in treated sewage effluents. Arch Environ Contam Toxicol 2004, 47:427–439.
 
9. Zuccato E, Chiabrando C, Castiglioni S, Calamari D, Bagnati R, Schiarea S, Fanelli R: Cocaine in surface waters: a new evidence-based tool to monitor community drug abuse. Environ Health 2005, 4.
 
10. Gracia-Lor E, Rousis NI, Hernández F, Zuccato E, Castiglioni S: Wastewater-based epidemiology as a novel biomonitoring tool to evaluate human exposure to pollutants. Environ Sci Technol 2018, 52:10224–10226.
 
11. Martínez Bueno MJ, Uclés S, Hernando MD, Dávoli E, Fernández- Alba AR: Evaluation of selected ubiquitous contaminants in the aquatic environment and their transformation products. A pilot study of their removal from a sewage treatment plant. Water Res 2011, 45:2331–2341.
 
12. Rodriguez-Narvaez OM, Peralta-Hernandez JM, Goonetilleke A, Bandala ER: Treatment technologies for emerging contaminants in water: a review. Chem Eng J 2017, 323:361–380.
 
13. Castiglioni S, Davoli E, Riva F, Palmiotto M, Camporini P, Manenti A, Zuccato E: Mass balance of emerging contaminants in the water cycle of a highly urbanized and industrialized area of Italy. Water Res 2018, 131:287–298.
 
14. Huerta-Fontela M, Galceran MT, Ventura F: Stimulatory drugs of abuse in surface waters and their removal in a conventional drinking water treatment plant. Environ Sci Technol 2008, 42:6809–6816.
 
15. Boleda MR, Galceran MT, Ventura F: Monitoring of opiates, cannabinoids and their metabolites in wastewater, surface water and finished water in Catalonia, Spain. Water Res 2009, 43:1126–1136.
 
16. Rosa Boleda M, Huerta-Fontela M, Ventura F, Galceran MT: Evaluation of the presence of drugs of abuse in tap waters. Chemosphere 2011, 84:1601–1607.
A large survey of occurrence of IDs in tap waters in several European
countries, Latin America and Japan is presented demonstrating the
global nature of the problem.
 
17. Valcárcel Y, Martínez F, González-Alonso S, Segura Y, Catalá M, Molina R, Montero-Rubio JC, Mastroianni N, López de Alda M, Postigo C, et al.: Drugs of abuse in surface and tap waters of the Tagus River basin: heterogeneous photo-Fenton process is effective in their degradation. Environ Int 2012, 41:35–43.
 
18. Mendoza A, Rodríguez-Gil JL, González-Alonso S, Mastroianni N, López de Alda M, Barceló D, Valcárcel Y: Drugs of abuse and benzodiazepines in the Madrid Region (Central
Spain): seasonal variation in river waters, occurrence in tap water and potential environmental and human risk. Environ Int 2014, 70:76–87.
19. Rodayan A, Afana S, Segura PA, Sultana T, Metcalfe CD, Yargeau V: Linking drugs of abuse in wastewater to contamination of surface and drinking water: linking drugs in wastewater to contamination of water. Environ Toxicol Chem 2016, 35:843–849.
 
20. Castiglioni S, Davoli E, Riva F, Palmiotto M, Camporini P, Manenti A, Zuccato E: Data on occurrence and fate of emerging contaminants in a urbanised area. Data Brief 2018, 17:533–543.
 
21. Jurado A, Mastroianni N, Vàzquez-Suñé E, Carrera J, Tubau I, Pujades E, Postigo C, de Alda ML, Barceló D: Drugs of abuse in urban groundwater. A case study: Barcelona. Sci Total Environ 2012, 424:280–288.
 
22*. Campestrini I, Jardim WF: Occurrence of cocaine and benzoylecgonine in drinking and source water in the São Paulo State region, Brazil. Sci Total Environ 2017, 576:
374–380.
Evidence of high COC and BE occurrence in drinking water, due to surface water contamination, for a system that supplies water to approximately 10 million people.
 
23. Boleda MR, Galceran MT, Ventura F: Behavior of pharmaceuticals and drugs of abuse in a drinking water treatment plant (DWTP) using combined conventional and ultrafiltration and reverse osmosis (UF/RO) treatments. Environ Pollut 2011, 159: 1584–1591.
 
24. Postigo C, Sirtori C, Oller I, Malato S, Maldonado MI, López de Alda M, Barceló D: Photolytic and photocatalytic transformation of methadone in aqueous solutions under solar irradiation: kinetics, characterization of major intermediate products and toxicity evaluation. Water Res 2011, 45: 4815–4826.
 
25. Postigo C, Sirtori C, Oller I, Malato S, Maldonado MI, López de Alda M, Barceló D: Solar transformation and photocatalytic treatment of cocaine in water: kinetics, characterization of major intermediate products and toxicity evaluation. Appl
Catal B Environ 2011, 104:37–48.
 
26. van der Aa M, Bijlsma L, Emke E, Dijkman E, van Nuijs ALN, van de Ven B, Hernández F, Versteegh A, de Voogt P: Risk assessment for drugs of abuse in the Dutch watercycle.
Water Res 2013, 47:1848–1857.
 
27*. Mendoza A, Zonja B, Mastroianni N, Negreira N, López de Alda M, Pérez S, Barceló D, Gil A, Valcárcel Y: Drugs of abuse, cytostatic drugs and iodinated contrast media in tap water from the Madrid region (central Spain): a case study to analyse their occurrence and human health risk characterization. Environ Int 2016, 86:107–118.
A human health risk characterization of IDs in tap water, with the establishment of provisional guideline values for twelve compounds found in drinking water, is presented.
96 Drinking water contaminants