بررسی تاثیر حقوق کیفری در جرائم مواد مخدر (ضرورت ها و چالش ها).

نوع مقاله : مقاله علمی تخصصی

نویسنده

نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

چکیده

چکیده
تعیین قلمرو حقوق کیفری و سطح مجاز مداخله حقوق جزا به عنوان شدیدترین نوع مداخله در حقوق و آزادی های شهروندان با پیچیدگیها و دشواری های متعددی مواجه است. اصل حداقل بودن حقوق جزا به عنوان یکی از اصول بنیادین این دانش، فن و ابزار کنترل اجتماعی با تاکید بر آثار سوء مصرف مفاهیم، ابزارها و نهادهای حقوق کیفری در تلاش است تا قلمرومجاز حقوق کیفری را تعیین نموده، امکان حضور و زیست سایر ابزارها و نهادهای کنترل اجتماعی را نیز مهیا سازد. قانونگذار ایران ضمن جرم انگاری این انحرافات با عنوان جرایم مانع، دیدگاهی سخت گیرانه نسبت به این موضوع داشته و برای فرد مرتکب مجازات های حبس، جزای نقدی و... مشخص نموده است.
پژوهش حاضر با توجه به اینکه قسمت عمده ای از زندان های ما را مجرمان مواد مخدر پر کرده و بار زیادی بر دادگاه ها تحمیل می کند و مبارزه از سال 1338 نتایج مطلوبی نداده است، سعی دارد با توجه به نظراتی مانند نظریه جمهوری خواه و لیبرالیسم ورود حقوق کیفری را کم یا حذف کند با توجه به سؤال اصلی که مطرح می‌شود این است که رویکرد حقوق کیفری ایران در مبارزه با جرائم مواد مخدر با چه چالش هایی مواجه است و این فرضیه را می توان مطرح کرد که هزینه بردار بودن، گستردگی فراوان جرائم، عدم تطابق جرم با مجازات و عدم دستیابی به بازده مناسب از مهمترین چالش های ورود حقوق کیفری در جرائم مرتبط با مواد مخدر است.
واژگان کلیدی: جرم، انحراف، حقوق کیفری، مواد مخدر، جرم انگاری

کلیدواژه‌ها

ابراهیمی، شهرام (1390). جرم شناسی پیشگیری تهران نشر میزان، چاپ اول، جلد 1
ابراهیمی، شهرام، رجبی، ابراهیم، (1389). پیشگیری در نظریه های جرم شناسی و گستره محدودیت های آن آموزه های حقوقی  دانشگاه علوم اسلامی رضوی شماره 13
ابراهیمی، محمد حسن، (1391). رویکرد چند نهادی به پیشگیری از جرایم مواد مخدر و روان گردان با تاکید بر عملکرد ستاد مبارزه با مواد مخدر. (پایان نامه کارشناسی ارشد). دانشگاه تهران
اسد افروز، محمد تقی (1387) ریشه یابی اعتیاد و ترک ماده مخدر انتشارت کوشا مهر چاپ اول
اسعدی، سید حسن و سیده نگاره، (1389). پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و روان گردان. انتشارات آستان قدس رضوی.
امیدی، جلیل، (1388). «سنت نبوی و عدالت کیفری»، فصلنامه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره 39، شماره 4، صص 34-21
آتشین، شعله (1381) ما، اعیتاد جامعه موسسه فرهنگی انتشاراتی گوهر منظوم، چاپ اول، جلد 1
آقایی جنت مکان، حسین (1392). حقوق کیفری عمومی کیفر شناسی نو. انتشارات جنگل جلد سوم 38-11
آلیو، فاستر، (1389). مجموعه حقایق آشکار از مواد مخدر کراک مترجم سید مهرداد مظهر و دیگران. ناشر دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر.
باصری، علی اکبر، (1384). پژوهشی علمی کاربردی درباره مواد مخدر، نشر وفاق
بولک، برنار (1387) کیفر شناسی. ترجمه علی حسین نجفی ابرند آبادی (ویراست پنجم). تهران، انتشارت مجد، چاپ هشتم.
بیات، بهرام، (1387). پیشگیری از جرم با تکیه بر رویکرد اجتاع محور. تهران، معاونت اجتماعی ناجا.
جندلی، منون (1393). درآمدی بر پیشگیری از جرم. ترجمه شهرام ابراهیمی، انتشارات میزان،
جوان جعفری، عبدالرضا، سید زاده ثانی، سید مهدی (1391). رهنمون های پیشگیری از جرم. نشر میزان.
حسینخانی، علی (1391). بررسی علمی و کاربردی مصرف مواد مخدر و روان گردان در شهر تهران (پایان نامه ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
خالقی، علی، (1390) آئیین دادرسی کیفری انتشارات شهر دانش، چاپ نهم،
رجبی پور، محمود، (1383). درآمدی بر پیشگیری مقتدرانه پلیس از جرم فصلنامه دانش انتظامی از وقوع جرم سال ششم، شماره دوم.
رحمدل، منصور، (1383). اعتیاد و سوء مصرف مواد مخدر در ایران؛ جرم زدایی یا جرم انگاری. فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره9، صص 243-203
رحمدل، منصور، (1383). حقوق کیفری مواد مخدر ناشر: میثاق عدالت چاپ اول
رحمدل، منصور، (1386). سیاست جنایی ایران در قبال جرایم مواد مخدر. انتشارات سمت.
رحیمی، فاطمه، (1390). بررسی سرمایه اجتماعی با تاکید بر نقش سازمان های مردم نهاد در پیشگیری از اعتیاد. فصلنامه پژوهش های روان شناسی اجتماعی شماره 4
صالح آبادی، ابراهیم، سلیمی امان؛ آباد محسن، (1391). بررسی رابطه سبک زندگی جوانان و گرایش به صمرف مواد مخدر صنعتی در شهر شیروان، فصلنامه جامعه شناسی مطالعات جوانان، سال سوم، شماره ششم 70-50.
عباچی، مریم، (1383). پیشگیری از بزهکاری و بزه دیدگی کودکان مجله حقوقی دادگستری. شماره 47
عزت، عبدالفتاح، (1381). جرم چیست و معیارهای جرم انگاری کدام است ترجمه اسماعیل رحیمی نژاد مجله حقوقی دادگستر، شماره 41، زمستان
عصمت پناه؛ ام البنین، خاکشور؛ حسین، (1388). تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر گرایش نسبت به مواد مخدر در مراجعه کنندگان به مراکز درمان و بازتوانی اعتیاد، فصلنامه اعتیاد پژوهی سوء مصرف مواد. سال سوم، شماره دوازدهم.
عودۀ، عبدالقادر (1403). التشریع الجنایی الاسلامی مقارنا بالقانون الوضعی، الجز الول، الطبعه الرابطعه موسسه الرسالۀ.
غنوشی، راشد (1381). آزادی های عمومی در حکومت اسلامی، ترجمه ی حسین ابری، چاپ اول شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
ملکشاهی، محسن، (1392). بررسی عوامل موثر بر گرایش به مواد مخدر صنعتی در بین مراجعین مراکز اعتیاد شهر ایلام، (پایان نامه کارشناسی ارشد) دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر.
موسوی اردبیلی، سید عبدالکریم، (1413). فقهالحدود و التعزیرات، الطبعه الاولی. مکتب الاعلام الاسلام.
موسوی چلک، سید حسن و دیگران (1389). مواد مخدر صنعتی و نوین و پیامدهای اجتماعی آن. انتشارات شلاک. چاپ اول
مهدوی، محمود، (1391). پیشگیری از جرم (پیشگیری رشد مدار)، تهران، انتشارت سمت.
میر خلیلی، سید محمود، (1388). پیشگیری وضعی از بزهکاری با نگاهی به سیاست جنایی اسلام انتظارت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی.
نجفی ابرندآبادی،علی حسین(1383) جرم شناسی، تهران: انتشارات سمت
 
 
منابع انگلیسی
Adelman, Howard. Taylor, inda (2007). Fostering school. Family and Community Involvement. The IIamilton Fish Institute on school and Community Violence & Northwest Regional Educational.
Anthony, Petrosino, Derzon Janes, (2009). The Role of Family In Crime and Delinquency Evidence From prior Quantitative Reviews. Southwest Journal of Criminal Justice Vol 6(2). PP 108-132
Clancey, Garner (2014). Implications of a Local case Study for Crime Prevention Practice and Policy and Criminology s Grand Narratives. Faculty of Law, The University of Sydney.
Duff, R. A. (2007). Answering for Crime; Responsibility and liability in the Criminal Law, Hart Publishing, Canada.
Engle (2012). Low Self – Coontrol as a Source of Crime A Meta – Study. Bonn, Max Planck Intitute.
Husak, Douglas (2010). The Philosophy of Criminal Law, First Published. Oxford University Press. New York.
Poollyanna F. P.  et (2016). Process evaluation of the implementation of the Unplugged Program for Drug use Prevention in Brazilian Schools. Subst Abuse Treat Prev Policy. 11:2