اثربخشی آموزش مهارت بین فردی در افزایش خود کنترلی در بین مراجعین به مرکز مشاوره پیشگیری از اعتیاد نیروی انتظامی شهر بوشهر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد روان شناسی گرایش تربیتی، دانشگاه پیام نور بوشهر

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل، دانشگاه پیام نور تهران

چکیده

این پژوهش به بررسی اثربخشی آموزش مهارت بین فردی بر افزایش خودکنترلی در بین مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی شهر بوشهر پرداخته است. روش پژوهش نیمه آزمایشی با استفاده از یک طرح پیش آزمون و پس آزمون بوده است روش نمونه گیری با استفاده از نمونه گیری در دسترس می باشد. جامعه آماری پژوهش حاضر کلیه مراجعین به مرکز مشاوره نیروی انتظامی هستند در این پژوهش برای قرار دادن افراد در گروه آزمایشی و کنترل از گمارش تصادفی است. که هر گروه 15 نفر می باشد آموزش مهارتهای بین فردی به مدت 10جلسه 90 دقیقه ای اجرا گردد. ابزار مورد استفاده شده پکیچ مهارت بین فردی و پرسشنامه خودکنترلی(SCS) ذاکرمن مقیاس هیجان خواهی SSS (Seeking Scale Sensation) بوده است.نتایج: در بخش توصیفی از جدول فراوانی، میانگین، انحراف معیار و نمودار استفاده ‌شده است و در بخش استنباطی از تحلیل کوواریانس تک متغیره (آنکوا ) و تحلیل کوواریانس چند متغیره(مانکوا) استفاده‌شده است. نتایج آزمون لون نشان داد که فرض برابری خطای واریانس در در متغیر خودکنترلی  (78/0=sig، 08/0=F) تائید می‌گردد آموزش مهارت بین فردی تأثیر می‌پذیرند (436/0= Partial η2، 001/0 > P، 65/9 F =). ضریب اتا نشان می‌دهد که 6/43 درصد واریانس متغیرهای وابسته خودکنترلی توسط آموزش مهارت بین فردی قابل تبیین است. نتایج نشان داد پس از تعدیل اثر پیش‌آزمون، رابطه معنای داری بین آموزش مهارت بین فردی بر خودکنترلی وجود دارد. ضرایب اتا نشان می‌دهد که 1/31 درصد واریانس خودکنترلی  توسط آموزش مهارت بین فردی تبیین می‌گردد. تاثیر آموزش مهارت بین فردی بر خودکنترلی معنی‌دار بود. ضریب اتا نشان می‌دهد که 8/34 درصد واریانس خودکنترلی توسط آموزش مهارت بین فردی تبیین می‌گردد. 

کلیدواژه‌ها

-آقائی، اصغر و رفیعیان اصفهانی، مرضیه،(1385). «مقایسه سه شیوه دارو درمانی، شناخت درمانی و رفتار درمانی در کاهش افسردگی نوجوانان»، فصلنامه دانش و پژوهش در روانشناسی، شماره29، صفحه،80ـ69.
-الوانی، سید مهدی،(1382). «مدیریت عمومی» ، تهران، نشر نی، 1382.
-احمدی، محمد سعید.(1393). «اثر بخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر خود تنظیمی بر خود تنظیمی یادگیری دانش آموزان پسر مقطع متوسطه شهر زنجان»، زنجان: مجله دانش و پژوهش در روانشناسی کاربردی، سال15، شماره1، ص120-113.
-بهزاد، نیلوفر.(1390). «تاثیر آموزش مهارت جرات ورزی بر خودکارآمدی و انتخاب رشته دانشگاهی دانش آموزان دختر منطقه ورامین»، پایان نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشگاه الزهرا(س)، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی.
-خیری، طاهر(1382)، «خود کنترلی در سازمان، تدبیر».
-حقیقی، جمال؛ موسوی، محمد و مهرابی زاده، هنرمند.(1385). «بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی به سلامت روانی و عزت نفس دانش آموزان دختر سال اول مقطع متوسطه»، مجله علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، دوره، 3، سال، 13، شماره،1 ، صفحه، 87-61.
-خدایاری  فرد، محمد و پرند، اکرم.(1384). «خانواده درمانی مبتنی بر رویکرد شناختی رفتاری در اختلال افسردگی نوجوانی. مجله پژوهش های روان شناختی»، شماره 16، صفحه،83-62.
-زارع، حمید،1384)، «الگویی از خودکنترلی در فرهنگ اسلامی»، حوزه و دانشگاه، ش 45.
-رامشت، مریم و فرشاد، سیامک.(1383). «بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی در پیشگیری از سوء مصرف مواد دانشجویان، دومین سمینار سراسری بهداشت روانی دانشجویان». ناشر دفتر مرکزی مشاوره. دوره 2، شماره، 3، صفحه، 21- 116.
-مرادی مهنه، علی اکبر.(1394). «توانمند سازی روانشناختی با احساس خودکارآمدی، تهران: نشر چشم انداز قطب، صص213-238.
-مرتضوی، سعید و مهربان، حمید.(1389). «بررسی مهارت های ارتباطی بین فردی مدیران وتعهد سازمانی دبیران»، پژوهش نامه علوم انسانی و اجتماعی، سال چهارم، شماره 16.
-مهدی پور، محمد.(1389). «اثربخشی آموزش تفکرانتقادی و راهبردهای فراشناختی برخلاقیت وپیشرفت تحصیلی دانش آموزان دخترپایه دوم راهنمایی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تنکابن.
-هارجی، اون، ساندرز، کریستین و دیکسون، دیوید.(2004). «مهارت های اجتماعی در ارتباطات میان فردی»، ترجمه: بیگی، خشایار و فیروزبخت، مهرداد.(1388). تهران: انتشارات رشد، صص 32-40.
 
-Koslowsky,M. Smadar Lev ,(2009)"Moderating the collective and self-efficacy relationship", journal of Educational Administration , Vol.47Iss:4, pp.452-462.
-Skinner,H. Robin Croft,(2009) "Neuro-linguistic programming techniques to improve the self-efficacy of undergraduate dissertation students", Journal of Applied Research in Higher Education, Vol. 1 Iss: 1, pp.30 – 38.
-Thomasw. K Treadwell (1990). Enriching Psychodrama Through the use of cognitive Behavioral Therapy Techniques. Journal of contempory psycholtherapy, V: