ارزیابی بررسی شاخص های بهداشت روانی و کارکردهای شناختی در مربیان سگ های موادیاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده

در این تحقیق، به «ارزیابی بررسی شاخص های بهداشت روانی و کارکردهای شناختی در مربیان سگ های موادیاب» پرداخته و سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که بهداشت روانی و کارکردهای شناختی مربیان سگ های موادیاب چگونه است؟ روش پژوهش حاضر، توصیفی از نوع زمینه یابی می باشد. جامعه آماری این تحقیق را مربیان شاغل در مرکز سپکا (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا) تشکیل می دهند که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده، تعداد 32 نفر به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند و از این طریق، ابزار اندازه گیری پرسشنامه ویژگی های شخصیتی چند وجهی مینه سوتا-2 (MMPI-2RF) که در ایران توسط کامکاری و شُکرزاده (1389) مورد رواسازی و اعتباریابی قرار گرفته و نسخه نوین هوش آزمای تهران استانفورد بینه استفاده شده است. مدل آماری، t تک گروهی است که به مقایسه میانگین نظری (نُرم جامعه) با میانگین تجربی (میانگین حاصل از بهداشت روانی و کارکردهای شناختی مربیان شاغل در مرکز سپکا) پرداخته شده و یافته ها نشان داد که مربیان شاغل در مرکز سپکا (پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا)، تنها در مقیاس ترس های شدید بالاتر از نُرم جامعه می باشند؛ در حالیکه در دیگر شاخص ها پایین تر از نُرم جامعه هستند. لازم به ذکر است نیم رخ هوشی کارکنان مذکور بالاتر از حد متوسط است.

کلیدواژه‌ها

1-     احدی؛ حسن، محسنی؛ نیک‌چهر، (1384)، روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی و روان‌شناسی نوجوانی و جوانی)، چاپ و نشر بنیاد.
2-     ادبی؛ راضیه، (1379)، بررسی رابطه پایگاه هویت و سلامت روانی در اوایل و اواسط نوجوانی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی.
3-     اسکندریون؛ ابوالفضل، (1393)، بررسی رابطه هوش هیجانی و تعهد سازمانی کارکنان پلیس پیشگیری استان سمنان، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
4-     اسلامی‌نسب؛ علی، (1383)، روان‌شناسی سازگاری، انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان، تهران.
5-     بابائی؛ منیر، (1389)، بهداشت روانی، انتشارات مروارید، تهران.
6-     باقری جامخانه؛ علیرضا، صفرخانلو؛ جلال، قبادی؛ شهربانو، (1395)، بررسی تأثیر هوش فرهنگی بر عملکرد کارکنان پلیس های تخصصی نیروی انتظامی استان مازندران، فصلنامه تخصصی دانش انتظامی مازندران، شماره 24، دوره هفتم، بهار 1395.
7-     کالیپو، البطوی و کوپر، مدیریت عوامل روانی ـ اجتماعی محیط کار، ترجمه: براهنی، (1389)، انتشارات رسانش، تهران.
8-     بنی جمالی؛ شکوه، احدی؛ حسن، (1389)، بهداشت روانی و عقب مانده ذهنی، انتشارات نی، تهران.
9-     بهمنی؛ علی، کامکاری؛ کامبیز، (1379)، پژوهشی پیرامون وضعیت کیفیت عمومی و سلامت روانی دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی کشور با نظارت مرکز مشاهده وزارتخانه آموزش بهداشت و درمان.
10-  بهرامی؛ هادی، (1383)، آزمونهای روانی (مبانی نظری و فنون کاربردی)، تهران، چاپ سوم، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.
11-  ـ پارسا؛ محمود، (1382)، زمینه روان‌شناسی، انتشارات سخن، تهران.
12-  پاشا شریفی؛ حسن، (1381)، نظریه و کاربرد آزمون‌های هوش و شخصیت، انتشارات سخن، تهران.
13-  (جهان فر، 1384).
14-  ـ حسن‌زاده؛ کیومرث، (1381)، بنیاد و ماهیت هوش آدمی، انتشارات جمال، تهران.
15-  خدارحیمی؛ رضا، (1374)، بررسی ارتباط بین سلامت عمومی با شیوه‌های فرزندپروری، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اسلامشهر.
16-  (خرازی، 1384).
17-  دهستانی اردکانی؛ مجتبی، پورآذر؛ مرتضی، کاشفی؛ مجتبی، مومنی؛ سولماز، (1390)، مقایسه بهزیستی روان شناختی و تاب آوری در نیروهای پلیس ورزشکار و غیرورزشکار شهر تهران، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران 24 و 25 آذر ماه 1390
18-  راستین‌فر؛ رویا، (1371)، بررسی مقایسه‌ای میزان پرخاشگری نوجوانان شبانه‌روزی 12 تا 18 سال با نوجوانان عادی با استفاده از آزمون D.A.P. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم بهزیستی، ص 81.
19-  رشیدی؛ امید، (1388)، تربیت مربی سگ مواد‌یاب، انتشارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس مبارزه با مواد مخدر، دفتر تحقیقات کاربردی، تهران
20-  سیلاجی؛ زولتان، (2008)، سگ های موادیاب، ترجمه هاشمی؛ بهناز، کریمی؛ مجید، 1388، انتشارات نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا، تهران
21-  ساراسون و ساراسون، آسیب‌شناسی نجاریان و دهقانی، (1385)، انتشارات رشد، تهران.
22-  ساعتچی، محمود، (1386)، روانشناسی بهره‌وری، نشر ویرایش، تهران.
23-  سیاسی؛ علی اکبر، (1387)، شخصیت یا مکاتب روان شناسی، انتشارات دانشگاه تهران.
24-  سیف نراقی، مریم، نادری، عزت‌اله (1381)، اختلالات رفتاری و روش‌های اصلاح و ترمیم آن، چاپ اول، انتشارات بدر
25-  (سیف، پاشاشریفی، علی‌آبادی، نجفی‌زند، 1385).
26-  شاملو؛ سعید، (1384)، بهداشت روانی، انتشارات رشد، تهران
27-  شاهین طبع؛ مهران، (1390)، اثرات یک برنامه آموزش روان شناختی منتخب بر هوش هیجانی، نیمرخ شخصیتی، اضطراب حالتی – رقابتی و عملکرد بازیکنان نخبه بسکتبال، پایان نامه دکتری تربیت بدنی دانشگاه شهید بهشتی.
28-  شاهین طبع؛ مهران، کامکاری؛ کامبیز، شُکرزاده؛ شهره، (1391)، اثرات آموزش های روان شناختی بر عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران بزرگ، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیروهای مسلح، دانشگاه علوم انتظامی، اسفند 1391
29-  شُکرزاده؛ شهره، (1390)، نقش فعالیت های بدنی منظم و ورزش بر بهداشت روانی کارکنان ناجا، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران 24 و 25 آذر ماه 1390
30-  شُکرزاده؛ شهره، (1392)، نیمرخ روان شناختی کارکنان فرماندهی انتظامی شرق تهران، طرح پژوهشی با نظارت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، فرماندهی انتظامی ویژه شرق تهران، دفتر تحقیقات کاربردی.
31-  شُکرزاده؛ شهره، کامکاری؛ کامبیز، شاهین طبع؛ مهران، سعیدی؛ حسین، (1391)، ارتباط آمادگی جسمانی، بهداشت روانی و رضایتمندی شغلی در پلیس شرق تهران، همایش ملی تربیت بدنی و علوم ورزشی در نیروهای مسلح، دانشگاه علوم انتظامی، اسفند 1391
32-  صنعتی‌نیا؛ حسن، (1370)، بررسی بهداشت روانی نوجوانان خانواده‌های شاهد با خانواده‌های عادی، پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی.
33-  عبادی نژاد؛ سید علی، صفاری؛ امیر، پناهی؛ حمید، (1389)، نقش عوارض ژئومورفولوژیکی در قاچاق مواد مخدر از مرزهای جنوب شرق کشور، فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت انتظامی، سال پنجم، شماره سوم: 467.
34-  ـ غلامی؛ عیسی، (1387)، روان‌شناسی برای همه، انتشارات مطهره، اهواز.
35-  کامکاری؛ کامبیز، (1381)، بررسی میزان رضایتمندی شغلی در کارکنان شرکت ملی پتروشیمی ایران، طرح پژوهشی با نظارت شرکت ملی پتروشیمی ایران.
36-  کامکاری؛ کامبیز، (1390)، نسخه نوین هوش آزمای تهران-استانفورد-بینه؛ راهنمای کاربردی، انتشارات مدارس کارآمد، تهران.
37-  کامکاری، کامبیز، گودرزی ملایری، بهزاد، (1378)، پژوهشی پیرامون وضعیت بهداشت روانی و الگوهای انطباق‌پذیری جانبازان. طرح پژوهشی با نظارت مرکز عالی تحقیقات جانبازان
38-  کردنائیچ؛ اسداله، آخوندی؛ غلامحسین، (1386)، عوامل مؤثر بر میزان عملکرد کلانتری ها و پاسگاه های انتظامی شهرستان کرج، فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، سال دوم، شماره چهارم: 467-478.
39-  کالیپو، البطوی و کوپر، مدیریت عوامل روانی ـ اجتماعی محیط کار، ترجمه: براهنی، (1389)، انتشارات رسانش، تهران.
40-  کامکاری، کامبیز، گودرزی ملایری، بهزاد، (1387)، پژوهشی پیرامون وضعیت بهداشت روانی و الگوهای انطباق‌پذیری جانبازان. طرح پژوهشی با نظارت مرکز عالی تحقیقات جانبازان
41-  کامکاری؛ کامبیز، شُکرزاده؛ شهره، (1386)، بررسی ویژگی های روان شناختی بسکتبالیست های نخبه ایرانی که از طریق مدی و کوباسا برای سازه سرسختی روانی ورزش برای ویژگی های شخصیتی، طرح پژوهشی.
 
42-  گراث گری؛ مارنات، راهنمای سنجش روانی، ترجمه شریفی؛ حسن پاشا، نیکخو؛ محمدرضا، (1387)، انتشارات رشد، ج اول، تهران.
43-  گنجی، حمزه، (1385)، روانشناسی عمومی، انتشارات دانشگاه پیام نور، تهران.
44-  گنجی، حمزه، (1386)، بهداشت روانی، انتشارات ارسباران، تهران.
45-  مختاری؛ پونه، (1386)، چگونه بااسترس خود در ورزش مقابله کنیم، انتشارات کمیته ملی المپیک جمهوری اسلامی ایران، تهران.
46-  ملکی؛ بهنام، صانعی؛ سعید، برهانی؛ حسین، قوامی؛ اکبر، (1390)، تأثیر دوره آموزش نظامی بر ویژگی های شخصیتی دانشجویان نظامی غیرورزشکار، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران 24 و 25 آذر ماه 1390
47-  میرباقری؛ حسین، قادری؛ جعفر علی، (1390)، ارتباط عوامل منتخب آمادگی جسمانی با سلامت روانی دانشجویان مجتمع آموزش عالی زنان پلیس، ششمین همایش ملی دانشجویان تربیت بدنی و علوم ورزشی ایران، تهران 24 و 25 آذر ماه 1390
48-  میلانی فر؛ بهروز، (1386)، بهداشت روانی، تهران، نشر قدس.
49-  وهابزاده و همکاران، (1389)، مباحث عمده در روان‌پزشکی، انتشارات اطلاعات، تهران
50-  فرهمند؛ حمیدرضا، محبی؛ علی، کریمی خویگانی؛ روح الله، (1394)، رابطۀ ویژگی های شخصیتی با کارایی پلیس از دیدگاه کارکنان دانشگاه علوم انتظامی امین، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال هفتم، شماره اول، بهار 1394.
51-  (ماهر، 1387).
52-    -Ajayi, M. A. Fatokun, A. L. A.(2008), Effect of a SixWeek Emotional Intelligence Program on the Sports Performance of Amateur Athletes in Oyo state of Nigeria.
53-    Ben- Porath, Y.S, & Tellegen, A, (2008), MMPI-2RF (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2 Restructured Form) user's guide for reports. Minneapolis: University of Minnesota Press.
54-    Kimberly; E & Ward, (2005), Assessing pre schoolers cognitive performance On The KABC-II and The SB-IV, Ball State University.
55-   Linn; Robert. L, (1989), Intelligence: Measurement, Theory, and Public Policy, P: University ofIllinois Press.
56-    -Lane .Andrew M, . Thelwell .Richard c, Lowther .James, Devonport .Tracey J. (2009), Emotional intelligence and psychological skills use among athletes. Social behavioral and pesonality, 37(2), 195-202.
57-    Marmar; C, McCaslin, S, (2012), Predictors of Posttraumatic Stress in Police and Other First Responders, New York Academy of Sciences, doi: 10.1196/annals.1364.001
58-    Martin, Roger F, Peter, (2012), The Nsw Police Association Biennial Conference, Heas Consultant Psychologists Newcastle.
59-    Perry, R. & Flannery, J. (1996), Introduction to mental health, Second edition P:IBD.
60-    Peter, A, Weiss; James, E, (2012), Exploring the MMPI-2 L Scale Cutoff In Police Selection, Department of Psychology, University of Hartford, East Hall 117M, 200 Bloomfield Avenue.
61-    Quick, J.C., Murphy, L.R Hurrell, J.J., & Orman. D. (1992). The value of work in the risk of distress and the power of prevention in J.C. Quick, L.R. murphy, & J.J. Hurrell (Eds). Stress and wellbeing at work (PP.3-13). Washington, DC : American Psychological Association.
62-    -Sala, F. (2008), Do program  designed to increase emotional intelligent work? Consortium for research on emotional intelligence in organizations.
63-    Schepers, J, (2011), The police personality profile with high anxiety, The Journal personality profile, Vol 20, PP, 282-292
64-   -Wang,y;(2000), Personality characteristics of college athletes as measured by the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI). Micro form publications, University of Oregon.
65-    -Yerkes; R. M, (1917), The Binet versus tThe point scale method of measuring Intelligence, Journal of Applied Psychology, 1-111-122