پیش بینی اعتیاد پذیری بر اساس کارکرد خانواده و انسجام و آشفتگی هویت در نوجوانان.

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

چکیده
تحقیق حاضر به بررسی بررسی پیش بینی اعتیاد پذیری بر اساس کارکرد خانواده و انسجام و آشفتگی هویت در نوجوانان پرداخته است. این تحقیق ، از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه توصیفی از نوع همبستگی می باشد. جامعه آماری شامل دانش آموزان مقطع متوسطه دوم دخترانه دولتی ناحیه 2 آموزش و پرورش شهرکرج بوده که حجم نمونه با استفاده از فرمول پلنت ، 146نفرتعیین شد. همچنین از روش‏های نمونه گیری تصادفی خوشه ای – چند مرحله ای استفاده شده است . داده ها به وسیله ی پرسشنامه‏ی پرسشنامه ابزار سنجش خانواده (FAD) اپشتاین، بالودین و بیشاب (1983)، با 7 زیر مقیاس که پایایی: زیر مقیاس حل مساله:634%، زیر مقیاس روابط: 683%، زیر مقیاس نقش ها: 706%، زیر مقیاس آمیختگی عاطفی(درگیری اثربخش): 732%، زیر مقیاس پاسخ گویی عاطفی(پاسخ گویی اثربخش): 735%، زیر مقیاس کنترل رفتاری: 657% و زیر مقیاس کارکرد کلی: 839% و پرسشنامه گرایش به اعتیاد بنیون و آدامنه وید و بوچر (1992)، با 3 زیرمقیاس که پایایی: زیر مقیاس هویت سردرگم:688/0، هویت دنباله رو: 804/0، هویت بحران زده: 682/0و پرسشنامه سنجش هویت بنیون و آدامز (1998)، که پایایی: زیر مقیاس اعتیادپذیری: 956/0جمع آوری گردید. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط افراد صاحبنظر تأییده شده است. و برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در این تحقیق از نرم افزار آمار SPSS استفاده شده است. از آزمون های تحلیل رگرسیون ، آزمون s-k ، همبستگی پیرسون استفاده شد. استفاده شده است. یافته ها نشان داد که بعد هویت بحران زده به صورت معنادار اعتیادپذیری نوجوانان را پیش بینی نمود و هویت سردرگم و هویت دنباله رو به صورت مثبت و هویت تحقق یافته به صورت منفی و معنادار اعتیاد پذیری را در نوجوانان پیش بینی می کند و ابعاد کارکرد خانواده (حل مسئله، روابط، نقش ها، پاسخگویی اثربخش، درگیری اثربخش، کنترل رفتاری و کارکرد کلی) به صورت معنادار اعتیاد پذیری در نوجوانان را پیش بینی می کند.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی:
احمدی، ا. (1391). «روان شناسان نوجوانان و جوانان» تهران- انتشارات مشعل.
ای ریان، کریستین؛ بی اپستین، ناتان، کیتز، گابورای و همکاران (2005). خانواده درمانی: ارزیابی و درمان خانواده ها – رویکرد مک مستر. ترجمه: محسن دهقانی و مریم عباسی (1390). تهران: انتشارات رشد.
فیض الهی، علی. (1390). عوامل خانوادگی – آموزشگاهی مرتبط با اعتیاد دانش آموزان در استان ایلام. مجموعه مقالات منتخب 30 کنگره استانی پیشگیری اولیه از اعتیاد.
قادری، سلمان. (1389). مدل خانواده محور (تاثیر خانواده بر) پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر در دختران دانش آموز مقاطع راهنمایی و دبیرستان، شهر تهران. مرکز امور زنان و خانواده.
قمری، محمد (1390) مقایسه ابعاد عملکرد خانواده و کیفیت زندگی و رابطه این متغیرها در بین افراد معتاد و غیر معتاد. فصلنامه اعتیاد پژوهی، سال پنجم، شماره 18، ص 55.
محمدی، حمیده. (1388). اثر بخشی مشاوره گروهی به شیوه نظر به انتخاب گلاسر بر تغییر نگرش دانش آموزان دختر دبیرستانی نسبت به سوء مصرف مواد مخدر. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبایی.
میرزایی علویجه ، مهدی؛ نصیرزاده ، مصطفی ؛ اسلامی، احمد علی؛ شریفی راد، غلام رضا؛ و  حسن زاده، اکبر(1392). تاثیر عملکرد خانواده در وابستگی جوانان به مواد مخدر صنعتی، فصلنامه علمی-پژوهشی آموزش بهداشت و ارتقای سلامت،سال اول ، شماره2 ، صص19-30.
نصرتی، م ص. مظاهری، م ع. حصیری، م. (1389). «بررسی تحولی رابطه پایگاه های هویت با میزان دلبستگی ایمنی پسران نوجوان (14،16،18 ساله) با والدین و همسالان». فصلنامه خانواده پژوهی. سال 2، شماره 53، 5- 35.
نعمت الهی، فاطمه. (1392). مقایسه تاثیر آموزش مقابله ی مثبت و آموزش شناختی، رفتاری بر کنترل اعتیاد پذیری دانشجویان دختر خابگاه های دانشگاه علامه طباطبایی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
ویرجینا، آلکوت سادوک و بنجامین سادوک (2007). خلاصه روانپزشکی (جلد اول). ترجمه: دکتر فرزین رضاعی (1391، چاپ پنجم). تهران: انتشارات ارجمند.
محمودی قرائی، جواد (1390). ارزیابی خانواده. بازیابی شده در 29/7/1389، از سایت http://iacap.ir.
 
 
منابع لاتین:            
 
 
Adams, G. R., Bennion, L. and Huh, K. (1998) Objective measure of egoidentitystatus: A reference manual (2nd edn.). Unpublished Manuscript,Laboratory for Research on Adolescence, Utah State University, Logan, UT.
Bomar pj. Premoting Health in families: applying family Research and theary to nursing. 3 edd. Elsevier science company: 9.96.
Cohen,& et al. (2007).Personality disorders in early adolescence and the development of later substance use disorders in the general population. Drug and Alcohol Dependence , 88, Supplement 1 , 71-84.-
Hill,Hawkins,Catalano & Abbot.(2009). Developmental Analysis of Sociodemographic, Family, & peer effects on Adolescent illicit drug initiation.Hotz, R.(2008).teenage braines seemsset for recklessness, yet tend to avoid risk.Wall street Jouarnal,l.
Marcia,J.E.(1980). Identity in adolescence. In J. Adelson ( Ed).Handbook of Adolescence. New York : Jhon wiley & sons.
Morton , B.S. & Chen.R. (2009). Peer and Parent Influences on School Engagement Among Early Adolescents . Youth & Society, 41(1), 3-25.
Nirmala, M. Ch. (2005). The family and drug addiction. Ministry of Social Justiceand  Improvement.