ایرادهای قانون مبارزه با موادمخدر و تاثیر سوء آن در پیشگیری انتظامی از جرائم موادمخدر

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

شخص حقیقی

چکیده

مقاله حاضر ضمن احصاء انتقادهای وارد بر قوانین مربوط به موادمخدر در کشور قصد دارد تاثیر سوء آن در پیشگیری انتظامی از جرائم موادمخدر بررسی نماید. در مقاله حاضر برای جمع آوری اطلاعات مربوط به پیشینه و مبانی نظری از کتاب ها و مقالات تخصصی ، پایان نامه ها و سایت های اینترنتی استفاده شده است. بر این اساس عدم تناسب مجازات های جرائم موادمخدر با یکدیگر، وجود برخی ابهامات و ایرادات در قانون مبارزه با موادمخدر فعلی از جمله متناسب نبودن میزان جریمه نقدی تعیین شده برای مرتکبین برخی از جرائم موادمخدر ، با توجه به سود حاصل از ارتکاب جرم توسط قاچاقچیان ،در نظر گرفته نشدن مجازات برای خرید وفروش و قاچاق بذر و گرز خشخاش و بذر و یا برگ کوکا و بذر شاهدانه به قصد تولید مواد مخدر ، استراداد وسیله نقلیه حامل موادمخدر به صاحب آن ، پایین و ناچیز بودن میزان مجازات تعیین شده برای خرده‌فروشان موادمخدر در قانون مورد بحث ، عدم پیش بینی مجازات برای جرائم موادمخدر در فضای سایبری و بسیاری از ایرادات قانونی دیگر، باعث عدم کارایی قانون مبارزه با موادمخدر در پیشگیری انتظامی از جرائم موادمخدر در کشور شده است ، لذا با برطرف نمودن موانع قانونی و مشکلات موجود می توان گام مثبتی در زمینه پیشگیری انتظامی از جرائم موادمخدر برداشت

کلیدواژه‌ها

منابع
1-آشوری ، محمد ،(1382)،  جایگزین های زندان و مجازات های بینابین ، تهران، نشر گرایش
2- اردبیلی ، محمدعلی،(1383) ، حمل و تحویل تحت نظارت ،تهران ، نشر میزان
3- امینی، پاپی حسین، (1390) ،فرایند بازپروری اجتماعی معتادان ، انتشارات شاپور خواست
4-رحمدل ، منصور ،(1379)، حقوق کیفری موادمخدر ، جلد چهارم ،تهران، روزنامه رسمی کشور
5-ساکی،محمدرضا،(1380) ،جرایم موادمخدر،تهران ،نشرخط سوم
6- غنجی ،علی ، (1386)، ژئوپلیتیک موادمخدر ،تهران، انتشارات معاونت آموزش ناجا
7-ماهنامه فرهنگی - اجتماعی ایران پاک ، شماره 72 ، (1392) ، روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر
8-ماهنامه فرهنگی – اجتماعی ایران پاک،شماره 73 ، (1392)،روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر
9-معصومی راد، رضا ،(1389)، الگوی کاهش تقاضای موادمخدر در ایران با تاکید بر پیشگیری و درمان ، کمیته مبارزه با 10-موادمخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام ،تهران، نشر جامعه و فرهنگ
11-نجفی ابرندآبادی،علی حسین،(1390)، مختصری جرم شناسی ، جزوه درس جرم شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران
12- میرمحمدصادقی ، حسین، (1392)رهیافت های نوین در پیشگیری از جرم ، جلد دوم، تهران،روانشناسی و هنر
 13-والکر،ساموئل،(1379)، اظهارات معقول و نامعقول در باره جرم و موادمخدر ، مترجم: ناصر امامی ، تهران، اداره کل پژوهش و تالیفات
پایان نامه و مقاله ها
1-برادران ، مراد ، حسین پور ، نسرین و نسیم، (1391) ،سیر تحول تاریخی قوانین و مقررات در حوزه موادمخدر و روانگردان در ایران ، برگزیده چکیده مقالات اولین کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد، دبیرخانه مرکزی کنگره بین المللی دانشجویی اعتیاد (107)
2-پرادل،ژان،(1379) دورنمای آیین دادرسی جرایم موادمخدر در حقوق کشورهای اروپایی ، مجموعه مقالات – همایش بین المللی علمی ، کاربردی جنبه های مختلف سیاست جنایی در قبال موادمخدر، جلد دوم ، (20 -3)
3-توفیقیان، خدیجه ،(1390)، تاثیر تشدید مبارزه با موادمخدر در کاهش گرایش به خرید و فروش و مصرف موادمخدر، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده حقوق واحد علوم و مقالهات دانشگاه آزاد فارس
4-داودی گرمارودی ، هما، تحلیل حقوقی صوری موادمخدر برای کشف جرم ، مجموعه مقالات ، جلد سوم ، صفحه 107
5-رحمدل ، منصور،(1382)، اعتیاد و سوء مصرف موادمخدر در ایران- جرم زدایی یا جرم انگاری ، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی، گروه پژوهشی رفاه اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی،  سال سوم ، شماره 9، (23 -7)
6- روزنامه جام جم ، مورخه 25/08/1393 شماره خبر 1719872422228649938
7- فخرایی، سیدعلی،(1391)، کاهش آسیب در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ، مجموعه مقالات پژوهشی سوء مصرف موادمخدر در سالهای 1389 -1387، (1012 – 987)
8-کاشانی ،سیدمحمود،(1379) ، ارزیابی ساختار حقوقی مبارزه با موادمخدر ، مجموعه مقالات ، جلد سوم ، (28 -11)
سایت:                                          مورخه 8/7/93 ساعت 1825 ، www.nysdhr.com/rules.html -1