میزان تأثیر قاچاق مواد مخدر بر احساس امنیت اجتماعی (مطالعه موردی:شرستان سراوان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان تأثیر قاچاق مواد مخدر بر احساس امنیت اجتماعی است. روش پژوهش کمی و نوع پژوهش، توصیفی-تحلیلی می­باشد. داده­ها به دو صورت اسنادی (مراجعه به سازمان­های مختلف) و میدانی (پرسشنامه) در زمینه­ی چهار بعد جانی، مالی،اخلاقی و فکری گردآوری شده است. جامعه­آماری ساکنان شهرستان سراوان که 383 نفر به عنوان حجم نمونه با روش نمونه­گیری تصادفی ساده و با استفاده از فرمول کوکران انتخاب شده­اند. داده­های به دست آمده از طریق پیمایش، با استفاده از نرم­افزار SPSS مورد تحلیل قرار گرفته  و برای تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون T-test تک­نمونه­ای، پیرسون بهره گرفته شد. نتایج یافته های پژوهش نشان  می­دهد از میان ابعاد مورد بررسی، ابعاد احساس امنیت جانی  و  احساس امنیت  مالی به ترتیب با میانگین 6807/3 و 6423/3 بیشترین اثر پذیری منفی را از متغیر مستقل (قاچاق مواد مخدر) داشته­اند. همچنین، ابعاد  احساس امنیت اخلاقی و احساس امنیت فکری به ترتیب با میانگین 1546/3 و 8245/2 کمترین اثر پذیری منفی را از قاچاق مواد مخدر داشته­اند. همچنین؛ نتایج شاخص­های ناامنی اجتماعی نشان داد که مقدار مواد مخدر کشف شده با این شاخص­های رابطه قوی زیادی دارند، به طور کلی نتایج حاکی از آن است که  قاچاق مواد مخدر تأثیر بسیار زیادی در کاهش احساس امنیت اجتماعی شهرستان سراوان دارد.

کلیدواژه‌ها

  1. بدار،لوکودیگران(1380)،روانشناسیاجتماعی(ترجمةحمزهگنجی)،تهران، نشرساوالان.
  2. بنهرى،عبدالله(1383)،تاثیراعتیادوقاچاقموادمخدربرامنیتملىجمهورىاسلامىایران(پایاننامه کارشناسىارشد)دانشگاهآزاداسلامى-واحدعلومتحقیقات،دانشکدهعلومانسانى،تهران.
  3. چلبی،مسعود(1383)،چارچوبمفهومیپیمایش ارزشهاونگرشایرانیان،تهران:انتشاراتطرحهای ملی.
  4. چلبی،مسعود(1386)،جامعهشناسینظم، تهران:نشرنی،چاپچهارم
  5. چلبی،مسعود(1385)،تحلیلاجتماعیدرفضای کنش،تهران:نشرنی،چاپاول.
  6. حافظ نیا، محمد رضا(1393)،مقدمه­ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه­ها انتشارات سمت، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی
  7. حیدری ،وکیل(1389):عوامل بهبود امنیت اجتماعی از دیدگاه روستاییان(مطالعه موردی:شهرستان مشکین شهر)،جغرافیا(فصلنامه علمی-پژوهشی و بین­المللی انجمن جغرافیای ایران،دوره جدید سال13،شماره47،زمستان1394.
  8. خوش فر،غلامرضا(1392)، بررسی احساس امنیت فردی و اجتماعی از دیدگاه گردشگران و عوامل مؤثر بر آن مطالعه ی موردی: گردشگران منطقه ی گردشگری ناهارخوران و النگدرهی شهر گرگان، مجله ی برنامه ریزی و توسعه گردشگری سال دوم، شماره ی 6،صص202-181
  9. رجبی­پـور، محمـود؛ (1387،)درآمـدی بـر عوامـل مؤثـر بـر احسـاس امنیـت: کنکاشـی بـر جنبه هـای مختلـف امنیـت عمومـی و پلیـس«، مجموعـه مقـاالت 2 ،معاونـت پژوهش دانشـگاه علـوم انتظامی.

10. ساروخانی،باقر؛هاشم نژاد،فاطمه(1390)، بررسی رابطه بین سرمایه اجتماعی (مؤلفه های آن) و احساس امنیت اجتماعی در بین جوانان شهر ساری،شماره 2،مجله علمی پژوهشی دانشگاه آزادذ،صص 94-81

11. ستوده،هدایتالله (1381)،آسیبشناسیاجتماعی،جامعهشناسیانحرافات،تهران، آواینور.

12. طاهری،زهرا؛ربانی،رسول؛ادیبی سده،مهدی،(1391)، رابطهنقشپلیسواحساسامنیتدرشهراصفهان،پژوهشهایراهبردیامنیتونظماجتماعی،سال اول،شماره اول،بهار 91،صص38-21

13. ویسی،هادی؛محمدی نژاد،هادی(1396)، تأثیرقاچاقموادمخدربرامنیتاجتماعی استان کرمان،مجله جغرافیا و توسعه،شماره 42،صص126-107.

14. یاوریبافقی،امیرحسین؛جمشیدصالحیصدقیانی، صدیقهساداتهاشمی(1389)،تعیینتأثیرقاچاقمواد مخدر بر امنیت ملیجمهوریاسلامیایران،مطالعات مدیریتانتظامی. سالپنجم.شماره4.صفحات607-586.

 

15. Behera, B., (2013), “Drug Trafficking as a Nontraditional Security Threat to Central Asian States”, Journal of International Relations, 17(2) PP: 229–251.

16. F. Navaee, ‘Drug Trafficking and Its Consequent Security Threats in Central Asia’, International Center for Peace Studies, 2010, at http://peace-ipsc.org/fa, 2010 (AccessedMarch 15, 2016).