سوء مصرف فنتانیل، یک مسأله نو ظهور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی

چکیده

فنتانیل یک اپیویید مصنوعی قوی است که به عنوان ماده مخدر بی حس کننده در بیهوشی­های عمومی و موضعی و همچنین در کنترل درد مزمن شدید و پایدار مورد استفاده قرار می­گیرد. گزارش­های مراکز مربوطه و پزشکی قانونی که عمدتاً در طول دو دهه گذشته جمع آوری شده است،  به افزایش رو به رشد مصرف غیر قانونی فنتانیل، عمدتاً در آمریکای شمالی و اروپا اشاره می­کند. داده­های سم شناسی نشان می­دهد مصرف فنتانیل به طور جدایی ناپذیری با مصرف چندگانه دارو[1] مرتبط است. دو منبع اصلی برای فنتانیل در بازار داروهای تفریحی شناخته شده است. اولی که شایع­تر است، فنتانیل صنعتی غیرقانونی تولید شده در مراکز زیر زمینی را شامل می­شود. این دارو اغلب با هرویین مخلوط می­شود (هرویین تقلبی) تا اثر آن را با کمترین قیمت افزایش دهد و یا با محصولات کوکایین مخلوط می­شود. این دارو می­تواند همچنین با اکسی کدون، هیدروکدون یا آلپرازولام مخلوط شده و به عنوان قرص­های حاوی این داروها فروخته ­شود. راه دیگر تهیه فنتانیل انحراف داروهای حاوی فنتانیل، به ویژه برچسب­های تراپوستی[2] (FTPs) است. فنتانیل استخراج شده از  FTPsمی­تواند به صورت وریدی و همچنین از طریق دمیدن و یا استنشاق پس از تبخیر، مصرف شود. این دارو همچنین می­تواند به صورت خوراکی و یا جذب از طریق بافت مخاطی دهان از طریق مصرف کل برچسب و یا از طریق مقعدی مصرف شود

 

کلیدواژه‌ها

Katarzyna Kuczyńska, Piotr Grzonkowski, Łukasz Kacprzak, Jolanta B. Zawilska, Abuse of fentanyl: an emerging problem to face, Forensic Science International,
Forensic Science International, Volume 289, August 2018, Pages 207-214
 https://doi.org/10.1016/j.forsciint.2018.05.042