پیش‌بینی آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد بر اساس صفات بنیادی شخصیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه در سال تحصیلی 96-95

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ایذه

2 دانشجوی کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه آزاد واحد ایذه

چکیده

    هدف اصلی در این تحقیق پیش‌بینی آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد بر اساس صفات بنیادی شخصیت در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه در سال تحصیلی 96-95 می‌باشد. به لحاظ طبقه‌بندی پژوهش بر مبنای هدف، پژوهش حاضر کاربردی است. این پژوهش به لحاظ روش، یک پژوهش توصیفی– همبستگی از نوع رگرسیون می‌باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه می‌باشد که در سال تحصیلی 96-95 شامل 3700 نفر می‌باشند. تعداد اعضای نمونه آماری که با استفاده از جدول مورگان به دست آمده، و شامل 350 نفر می‌باشد در این پژوهش از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه ای استفاده‌شده است. از آزمون پیرسون و T مستقل برای تبیین فرضیات استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که، رابطه بین مؤلفه‌‌های صفات بنیادی شخصیت (روان رنجوری، برون‌گرایی، انعطاف‌پذیری، توافق پذیری، و با وجدان بودن) و آسیب‌پذیری نسبت به اعتیاد در بین دانشجویان دانشگاه آزاد ایذه در سطح معناداری کمتر از 05/0 > p تایید شده است. بر اساس نتایج تفاوت معناداری بین آسیب گرایش نسبت به اعتیاد در بین دانشجویان دختر و پسر دانشگاه آزاد وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

منابع فارسی
اسماعیلی، ایرج (1387). بررسی مدت حبس و کیفیت زندگی زندانیان، ماهنامه اصلاح و تربیت، سال هفتم، شماره 73 .
اصغر زاده، مجید، قیاسی، علی اکبر (1393). شخصیت و ارزیابی آن، تهران: دانشکده علوم و فنون فارابی.
باران آولادی، صادق؛ نویدیان، علی (1392). بررسی رابطه اعتیاد پذیری با ویژگی‌‌های شخصیتی، همنوایی و جنسیت دانش اموزان پیش دانشگاهی، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 15، شماره2.
حاج حسنی، مهرداد (1390). پیش بینی گرایش به اعتیاد براساس میزان پرخاشگری و ابراز وجـود در دانشجویان، فصلنامة اعتیادپژوهی سوء مصرف مواد، 5(20)، 51-41.
رحیمیان بوگر، اسحاق؛ طباطبایی، سیدموسی؛ طوسی، جلیله (1393). نگرش نسبت به سوء مصرف مواد و پیامدهای آن: نقش پیش بین صفات شخصیت و عوامل جمعیت شناختی. مجله علوم پزشکی رازی. دوره 21 ، شماره 129.
زرگر، یداله؛ نجاریان، بهمن؛ نعامی، عبدالزهرا (1387). بررسی رابطة ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی و رضایت زناشویی با آمادگی به اعتیاد به مواد مخدر، مجلة علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز، 1)3 :(99-120.
قاضی نژاد، مریم؛ ساوالان پور، الهام (1388 ). بررسی رابطه طرد اجتماعی و آمادگی برای اعتیاد. مسائل اجتماعی ایران، صص 139 -180.
مامی، شهرام؛ احدی، حسن؛ نادری، فرح؛ عنایتی، میرصلاح الدین؛ مظاهری، محمد مهدی (1391). پیش‌بینی مدل گرایش به اعتیاد دانش آموزان متوسطه شهر ایلام بر اساس عوامل شخصیتی و متغیر میانجی سلامت روان. مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام. سال 21. شماره 16
هاشمی، مریم (1390). بررسی رابطه بین پنج عامل بزرگ شخصیت، اعتیاد به اینترنت و عملکرد تحصیلی در دانش‌آموزان دختر و پسر مقطع دبیرستان شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد آموزش و پرورش و تحقیقات تربیتی، دانشگاه اصفهان.
 
ب) منابع انگلیسی
 
Dube, S. R., Felitti, V. J., Dong, M., Chapman, D. P., Gile, W. H., Anda, R. F. (2003) “Childhood Abuse, Neglect, Household Dysfunction and the Risk of Illicit Drug, the adverse childhood experiences study”. Pediatrics, 113 (3), 564-572.
Hampson SE, Andrews JA, Barckley M. Childhood predictors of adolescent marijuana use: early sensation-seeking, deviant peer affiliation, and social images. Addict Behav. 2008; 33(9): 1140-7.
Homayouni, A. (2011). The role of personality traits and religious beliefs in tendency to addiction. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 30, 851 – 855.
Siavoshifar, N. (2016). Relationship between Meta-cognition and Personality characteristics in Attitude toward Critical thinking in Students. International Journal of Humanitiesand Cultural Studies (IJHCS)​ ISSN 2356-59261(1), 213-228.‏