مدل یابی تاثیر عوامل اجتماعی و حقوقی بر گرایش به مواد مخدر در انواع 5 گانه(کانابیس، مواد مخدر تزریقی، قرص های روان گردان، نوشیدنی های الکلی، سیگار و مواد افیونی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضوهیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور

2 عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه پیام نور

چکیده

پژوهش حاضر به منظور شناخت نگرش دانشجویان دانشگاه پیام نور استان خوزستان و نقش برخی عوامل اجتماعی- حقوقی ، نظیر حمایت خانواده، رفاه اجتماعی، امید به آینده شغلی، هوش اجتماعی، هراس اجتماعی، تنبلی اجتماعی، مجازات اعدام وحبس در انواع 5 گانه گرایش به مواد مخدر اجرا گردید، با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات هربرت مید، هارچفیلد، مانهایم، مرتن و ساترلند، به بررسی و آزمون فرضیات پرداخته شد. این پژوهش از نوع کاربردی و روش آن پیمایشی بود و بر روی نمونه ای از 384 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان خوزستان انجام گردید. نمونه ها به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای بوده است. برای محاسبات کلیه داده ها از آزمونهای همبستگی، تحلیل واریانس، آزمون تی، رگرسیون چند گانه و روش معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزارPLS- SMART   بهره برده شد. یافته­ها نشان داد که  کلیه عوامل عوامل اجتماعی –حقوقیٍ مذکور توانسته است 35 درصد از تغییرات متغیر گرایش به مواد مخدر را مورد تبیین قرار دهد. همچنین خروجی مدل با استفاده از دستور bootstrapping نشان داد که تاثیر مجموع عوامل اجتماعی –حقوقی بر روی متغیر وابسته گرایش به مواد مخدر در انواع(کانابیس، مواد مخدر تزریقی، قرص های روان گردان، نوشیدنی های الکلی، سیگار و مواد افیونی) از نظر دانشجویان معنی دار است.

کلیدواژه‌ها

1) ابتکاری، محمد حسین(1397)، بررسی راههای افزایش امید به آینده در دانش آموزان با رویکرد اقدام پژوهی، مجله شباک، خرداد 1397، شماره 33، 41-50.
2) اکبری، یونس، سراج زاده، سید حسین(1397). مطالعه طولی تغییرات مصرف و نگرش نسبت به مواد د ربین دانشجویان، مجله جامعه شناسی نهادهای اجتماعی، بهار و تابستان، شماره 11، 9-37.
3) پور مهدی میکال، حسین(1396)، نقش سرمایه های روانشناختی در پیشگیری از گرایش افراد به اعتیاد، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، سال 4، شماره 61، زمستان 1396، 25-62.
4) خدایاری، سعید، یونسی، جلیل، فیضی، آزاده(1395). مدل یابی عوامل انگیزش نسبت به مواد مخدر در بین دانشجویان تهران، مجله اعتیاد پژوهی، بهار، شماره 37، 27-42.
5) دشت آبادی، معصومه (94)، نقش اضطراب در گرایش به اعتیاد، کنفرانس بین المللی روان شناسی و علوم اجتماعی،(2).
6) راستی، هادی، جهان تیغ، راضیه(1393)، سنجش میزان رافاه اجتماعی خانوارها در نواحی روستایی، مطالعه موری: شهرستان زهک، پژوهشهای روستایی، دوره 2، شماره 3، زمستان 1393، 230-300.
7) سعیدی گراغانی، رحمت الله؛کیخا، محمدرضا(1397)، بررسی فقهی و حقوقی عنصر مصلحت در قانون حمایت خانواده مصوب 1391، پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، تابستان 1397 - شماره 52، 93-110.
8) سلیمانی، سمیرا. محمد رضایی، علی. نظری، فاطمه(1394). نقش احساس تنهایی در نگرش دانشجویان به مواد مخدر، مجله روان شناسی تربیتی، شماره35، 63-72.
9) سلیمانیان، علی اکبر، فیروزآبادی، عباس(1390). رابطه ساختار انگیزشی با سلامت روان و نگرش به مواد مخدر در بین دانشجویان، مجله اعتیاد پژوهی، زمستان، شماره 20، 25-40