تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر تحقق اهداف سازمانی از طریق عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مدرس دانشگاه و عضو گروه علمی مبارزه با مواد مخد

2 استادیار گروه مدیریت دولتی، واحد مهاباد، دانشگاه آزاد اسلامی، مهاباد، ایران .

3 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، واحد مهاباد

4 محقق و پژوهشگر دفتر تحقیقات فرماندهی انتظامی استان آذربایجان غربی

چکیده

امروزه متمرکز شدن بر تدوین استراتژی یکی از مؤلفه­های افزایش­دهنده موفقیت برای سازمان­ها در جهان پویای کنونی به حساب می­آید. هدف از پژوهش حاضر تحلیل تاثیر مدیریت منابع انسانی استراتژیک بر تحقق اهداف سازمانی از طریق عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا می­باشد. پژوهش حاضر از حیث روش از نوع توصیفی- تحلیلی و از جهت جمع‏آوری داده­ها از نوع پیمایشی می­باشد. جامعه آماری این پژوهش فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان غربی و به تعداد 84 نفر بوده که تمامی اعضای جامعه به صورت تمام­شمار به عضویت نمونه آماری انتخاب و پرسشنامه­های استاندارد عملکرد سازمان با ضریب پایایی 87/0، پرسشنامه استراتژی منابع انسانی با ضریب پایایی 79/0 و پرسشنامه استراتژی سازمان با ضریب پایایی 84/0 را تکمیل نمودند. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات پرسشنامه از نرم­افزاز SPSS استفاده گردید. یافته­ها نشان داد که بعد رقابتی از ابعاد مربوط به استراتژی سازمان و بعد ثانویه از ابعاد مربوط به استراتژی منابع انسانی تأثیر معناداری بر عملکرد فرماندهان و مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر نداشته و این گونه از استراتژی­­ در پلیس مبارزه با مواد مخدر به کارگیری نشده است. در خصوص دیگر ابعاد استراتژی­­های سازمان و منابع انسانی، اکثر مدیران پلیس مبارزه با مواد مخدر موافق تأثیر مثبت ابعاد استراتژی­های بررسی شده (تهاجمی، تدافعی، محافظه­کارانه، پدرانه، متعهدانه، پیمانکارانه) بر عملکرد فرماندهان و مدیران می­باشند. نتایج کلی نشان می­دهد که استراتژی ­ سازمان و استراتژی ­ منابع انسانی بر عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر تأثیرگذار بوده و پلیس متاثر از استراتژی­های نامبرده می­باشد.

کلیدواژه‌ها

آرمسترانگ، مایکل  (1384). استراتژی منابع  انسانی. (سید محمد اعرابی و داود ایزدی: مترجمان)، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
اصل­مرز، عبدالرضا (1388). اثر هماهنگی استراتژیک بین استراتژی شرکت و استراتژی منابع  انسانی بر عملکرد شرکت­های تولید داروی داخلی، پایان­نامه کارشناسی ارشد به راهنمایی رضاییان. قشم: دانشگاه پیام نور.
اعرابی، سید محمد، مورعی، محمدهادی (1383). توسعه مدل یکپارچه تدوین استراتژی منابع  انسانی (مطالعه موردی: شرکت مپنا)، مجموعه مقالات اولین کنفرانس توسعه منابع انسانی.
بامبرگر، پیتر؛ مشولم، لن (1381). استراتژی منابع  انسانی (تدوین و اجرا)، (علی پارسائیان وسید محمد اعرابی، مترجمان)، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
بدخشانی، فرناز؛ فروزانفر، بهزاد (1389). بررسی رابطه ارتباط استراتژی سازمان با استراتژی منابع  انسانی در سازمان­های متعالی، هفتمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک. تهران.
تبریزی، محمد (1390). بررسی برنامه‌های استراتژیک منابع انسانی و نقش آن بر خلاقیت و نوآوری سازمانی در شهرداری منطقه 20 تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به راهنمایی فراسو، تهران: دانشگاه پیام نور.
رحمان سرشت، حسین (1384).استراتژیهایمدیریت، تهران، نشر فرهنگی فن و هنر.
زارع­نژاد، طاهره (1394). ارزیابی عملکرد شرکت­های پیمانکاری ساختمانی و رتبه­بندی آن­ها بر اساس تکنیک تاپسیس، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع به راهنمایی دباغ یاریشاهی، تبریز: دانشگاه الغدیر.
زاهدی، شمس­السادات؛ رفیعی، محمود (1390). بررسی رابطه بین استراتژی منابع  انسانی و استراتژی تصمیم­گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی در وزارت جهاد کشاورزی­، فصلنامه پژوهش­های مدیریت عمومی، 4(13):5-24.
روشنی اصل, علیرضا؛ حبیب ابراهیم پور و حسین علی پور. ( ۱۳۹۴)، نقش سرمایه فکری بر عملکرد سازمانی (مطالعه موردی بانک ملت استان اردبیل)، کنفرانس بین‌المللی پژوهش در علوم رفتاری و اجتماعی، ترکیه - استانبول، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ایلیا.
سلیمی­زاده، لاله. (1388). ارزیابی اثربخشی کانال­های اطلاع رسانی و تفهیم استراتژی­ها به کارکنان، پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به راهنمایی قاسمیان، سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی.
الوانی، سید مهدی؛ صفری مجتبی. (1393). تحلیل استراتژیهای مدیریت منابع انسانی در سازمان‌ها با رویکرد فناوری اطلاعات، پژوهش­های مدیریت منابع انسانی، 6(4): 1-24.
فقهی فرهمند، ناصر (1381). مدیریتپویایسازمان، تبریز، فروزش.
قربانی، ابراهیم (1394). تأثیر استراتژی منابع  انسانی بر اساس تئوری نقاط مرجع استراتژیک بامبرگر و مشولم بر عملکرد فرماندهان و مدیران، نشریه: فصلنامه دانش انتظامی آذربایجان غربی، 5 (29): 75-96.
کاپلان، رابرت، نورتون، دیوید (1388). نقشه استراتژی: تبدیل دارایی‌های نامشهود به پیامدهای مشهود. (حسین اکبری، مسعود سلطانی، امیر ملکی، مترجمان)، تهران، انتشارات آسیا.
منصوری، عطااله (1391). بررسی وضعیت سرمایه­های فکری و تاثیر آن بر میزان عملکرد سازمانی در بین کارکنان شعب بانک ملت، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج.
موسوی جد، سید محمد (1390). رابطه ترکیب استراتژی­های نیروی انسانی و ساختار سازمانی با عملکرد سازمانی در شرکت­های دارویی پذیرفته شده در بورس، پایان­نامه دکتری رشته مدیریت بازرگانی گرایش رفتار سازمانی به راهنمایی ناصحی­فر، تهران، دانشگاه علامه طباطبائی.
مهرزاد، رضا (1393). ارزیابی استراتژی عملکرد سازمان بیمه ایران با کارت امتیازی متوازن در شهرستان سبزوار  پایان نامه کارشناسی ارشد مهندسی صنایع، تهران، موسسه آموزش عالی اشراق.
یاوری بافقی، امیرحسین (1384). مدیریت استراتژیک منابع انسانی در نیروی انتظامی، فصلنامه دانش انتظامی، 7(4):12- 44.
 
 
محرم­زاده، رمضان (1394). تاثیر استراتژی سازمان و منابع انسانی بر عملکرد فرماندهان و مدیران ادارات آموزش و پرورش استان آ. غربی. پایان­نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت به راهنمایی علیزادگان، ارومیه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد.
Bamberger, P. & Meshowlam, L. (2000). Human Resources strategy: Formulation, Implementation and Impact”, London: Sage Publication Inc.
Chan, L. M., Shaffer, M. A. &Snape, E. (2004). In search of sustained competitive advantage: the impact of organizational culture, competitive strategy and human resource management practices on firm performance. International Journal of Human Resource Management, 15(1), 17-35.
Heide, Morten, Gronhang, Kjell, Johannessen, Simen, Exploring Barriers to the Successful Implementation of a Formulated Strategy, Scandinavian Journal of Management, 18(2). 217-231.
Lengnick-Hall, M. L., Lengnick -Hall, C. A., Andrade, L. S., & Drake, B. (2009). Strategic human resource management: The evolution of the field. Human Resource Management Review, 19(3), 64–85
Marginson P., Britain M. (1994). “Employment and Work In an Internationalized Economy”, “Human Resource Management journal”, Vol. 4, No. 4, pp 63–80.