تاثیر مراکز ترک اعتیاد در پیشگیری از مراجعه مجدد معتادان به اعتیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پلیس خراسان جنوبی

چکیده

چکیده
          با عنایت به اینکه مسئله اعتیاد جزو مسائل اصلی جامعه می باشد و استان خراسان شمالی نیز از این امر مستثنی نیست ولی مشاهده می گردد، با برگزاری انبوه جلسات در سازمان های مختلف استانی و تلاش دست اندرکاران مربوطه خروجی کمپ های ترک اعتیاد (اجباری و اختیاری) مطلوب نبوده و از آمار معتادان کاسته نمی شود. هدف اصلی این تحقیق تعیین تاثیر مراکز ترک اعتیاد در پیشگیری از مراجعه مجدد معتادان به اعتیاد می باشد.
این تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی- پیمایشی- مقطعی قرار می‌گیرد و از نظر نوع کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را کلیه افراد مراجعه کننده به 13 کمپ ترک اعتیاد ماده 15 قانون مبارزه با مواد مخدر در سطح استان خراسان شمالی در سال 1395 می باشند، که مجموعا 4000 نفر را تشکیل می‌دهند. برای نمونه گیری، طبق جدول مورگان، اندازه نمونه برابر با 350 نفر در نظر گرفته شد. در این تحقیق با استفاده از نرم افزار spss ابتدا یافته های توصیفی استخراج و برای آزمون فرضیه ها از آزمون T استفاده گردید. یافته ها حاکیست ﮐﻪ شیوه های مدیریتی- طراحی فیزیکی و همکاری و نظارت ناجا و بهزیستی ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ زﯾﺎدی ﺑﺮ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی از  برگشت پذیری معتادان داﺷﺘﻪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﯾﮏ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻔﯿﺪ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدد. نتیجه تحقیق بیانگر این مسئله است که در صورت انجام مدیریت صحیح و ایجاد مراکز بر اساس طراحی فیزیکی مناسب و نظارت و همکاری سازمان های ذیربط شاهد خروجی مطلوب کمپ های ترک اعتیاد خواهیم بود.

کلیدواژه‌ها

ü     باقری پور، سیدمحمد. (1388)، اعتیاد چیست و علل آن چیست؟انتشارات اطلاعات،چاپ اول.
ü     جهانتاب، محمد. (1393)، دوستان ناباب و اعتیاد نوجوانان، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد.
ü     رفیعی فر شهرام. (1389)، راهنمای زندگی عاری از خطراعتیاد، ناشر مهراوش،چاپ اول.
ü     رضاقلی زاده، بهنام. (1393)، نقش رسانه ها در پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد.
ü     عزیزی،ایرج. (1389)، موادمخدر آشنایی با حقوق کیفری از نگاه قانون قضا و اجتماع،ناشر اورست، چاپ اول.
ü     غلامی، علی رضا. (1391)، نقش سازمانهای مردم نهاد در کاهش سوءمصرف موادمخدر، ناشر علوم پلیسی،چاپاول.
منابع انگلیسی
ü Bowen, S.; Chawla, N.; Collins, S.E.; Witkiewitz, K.; Hsu, S.; Grow, J.; et al. (2009). Mindfulness-based relapse prevention for substance use disorders: A pilot efficacy trial. Substance Abuse, 30.
ü De Leon, George Treatment-centered communityThe most comprehensive approach to treating addiction. (2002), Konkash Publications, First Edition.
ü Gleantz, Mirdie and Hartl, Christine R. Use of source materials and interventions. (2007). Publication of the Center for Research and Studies of the Headquarters of the Ministry of Defense, First Printing.
ü Gorski, Trance. Twelve steps off the abusive habits. (2009), copper publishing.
ü Mattick, Richard P, Eile, Robert and Lentzris, Nicolas. Drug Treatment Dependence on Subfamily. (2011), Information Publishing, First Edition.
ü Siem Reaper, Norman. Addiction Medicine. (2002), Publishing Department of Mazandaran University of Medical Sciences & Health Services: First edition.
ü Wood, Dip Pack. Over coming Spiritual Solution Addiction. (2008), Publisher Forouhar, First Edition.
ü Shargh, t, Ali, Shakibi, Ali, Nisari, Roghiyeh and Alylou, Leila (2011). The study of the factors influencing the relapse of addiction from the point of view of addicts referring to addiction abusers centers of West Azarbaijan Province in year 88, Urmia Medical Journal, 20 (2) , 129-136.